วิธีการสกัดกัญชา

วิธีการสกัดสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1. วิธีการสกัดด้วยสารละลาย เช่น สารไฮโดรคาร์บอน เอทานอล ซึ่งการสกัดด้วยสารละลายนี้ มีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถสกัดในปริมาณมากได้ ซึ่งก่อให้เกิดความประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี้ ยังสามารถรักษากลิ่นและรสชาติของกัญชาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการสกัดด้วยสารละลายนี้มีข้อจำกัดตรงที่ สารสกัดกัญชาที่ได้จะมีสารที่ใช้ในการทำละลายตกค้างอยู่

2. วิธีสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีการสกัดนี้จะสามารถสกัดกัญชาได้ในปริมาณมากกว่าการสกัดด้วยสารละลาย ข้อได้เปรียบอีกอย่างของการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์คือ สามารถสกัดสารสกัดกัญชาที่ไม่เหลือตัวทำละลายตกค้าง บริสุทธิ์ ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ คือไม่สามารถรักษากลิ่นและรสชาติของกัญชาได้เท่ากับการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอนและราคาเครื่องสกัดค่อนข้างสูง

3. วิธีการสกัดด้วยเชิงกล วิธีนี้เป็นการสกัดที่ใช้การบีบอัด อาทิ การถูด้วยมือ (Hand rubbing) การร่อน (Sieving) การหีบด้วยความร้อน (Heated pressure) หรือตัวทำละลายที่ไม่ใช่สารเคมี เช่น น้ำในการดึงสารสำคัญ ข้อจำกัดของการสกัดเชิงกล คือ สามารถผลิตและดึงสารสำคัญได้ในปริมาณน้อยกว่าการสกัดแบบใช้ตัวทำละลาย อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบของการสกัดเชิงกลคือได้สารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพสูง (Acrview Market Research, 2018)

ที่มา : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts