รู้จักข้อมูลเบื้องต้นของกัญชา

รู้จักข้อมูลเบื้องต้นของกัญชา – กัญชา เป็นพืชล้มลุก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. indica ลักษณะทั่วไปคือ มีลำต้นสูงประมาณ 1 – 5 เมตร ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5 – 7 แฉก ขอบใบเป็นรอยหยัก ออกดอกบริเวณง่ามหรือตรงข้อกิ่ง และก้าน ส่วนของดอก ใบ กิ่ง ก้าน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งรูปแบบดอกผลผลิตแบบสดและตากแห้ง

ที่มา : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts