วิธีเพาะปลูกกัญชา

วิธีเพาะปลูกกัญชา – โดยทั่วไปแล้วในประเทศไทยจะสามารถปลูกกัญชาให้ได้ผลปีละ 1 ครั้ง โดยจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เพื่อให้ช่อคอกสมบูรณ์ และพร้อมเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูหนาวเนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น ประกอบกับในช่วงระยะที่กัญชาออกช่อนั้น ไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตก มิฉะนั้นจะทำให้กัญชาแตกใบมาก ส่วนช่อดอกจะออกน้อย สำหรับระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวครั้งแรก ประมาณ 46 เดือน และหากจะเก็บเกี่ยวรอบที่สองจะ ต้องรออีก 3 เดือน ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดของขั้นตอนการเพาะปลูกต่อไปขั้นตอนการเพาะปลูกกัญชานั้นจะเริ่มจากการเพาะเบี้ย การเตรียมดิน การปลูก การดัดต้น การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปกัญชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเพาะเบี้ย – การเพาะเบี้ยหรือการเพาะเมล็ดกัญชาสามารถทำได้ 2 วิธี คือการเพาะในแปลงเพาะบนดินหรือเพาะในกระบะใส่ดิน และการเพะบนแปลงซึ่งยกร้านขึ้นเหมือนเรือนเพาะชำ ซึ่งการเพาะทั้ง2 วิธีนั้น ผู้ปลูกจะต้องแช่เมล็ดกัญชาไว้ในน้ำประมาณ 3 วัน จากนั้นจึงนำมาลงแปลงเพาะประมาณ 20 วัน จนดันมีความสูงประมาณ 10 ชม. จึงย้ายต้นอ่อนไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ต่อไป

การเตรียมดิน – ในการเตรียมพื้นที่นั้น ผู้ปลูกจะเลือกทำเลที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ เช่น ถ้ามีฝนตกชุกจะต้องเลือกที่สูง ถ้าฝนน้อยต้องเลือกพื้นที่ใกลักับแหล่งน้ำ เมื่อเลือกทำเลที่ปลูกได้แล้ว ผู้ปลูกจะขุดหลุมกว้างประมาณ 40-50 ซม. ถึก 40-50 ซม. โคยมีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 1 เมตร และนำดินดลุกกับปียคอกใส่รองกันหลุมซึ่งนิยมใช้ปุ๊ขขี้ไก่เพื่อให้กัญชาออกช่อได้งาม

การปลูก – นำต้นกัญชาที่เพาะไว้มาปลูกลงในหลุมๆ ละประมาณ 5-7 ต้น เพื่อที่จะทำให้ได้ต้นกัญชาตัวเมียเพราะหากไว้ดันตัวผู้ ผู้ปลูกจะถอนทิ้งเนื่องจากไม่ใช้ต้นกัญชาตัวผู้นั่นเอง และต้องบำรุงดูแลรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยและรดน้ำทุกวัน ดังนั้น แหล่งปลูกกัญชาจึงอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือขุดบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพาะปลูกโดยเฉพาะ และกัญชาต้องอาศัยแสงแดดในการเจริญเติบโตอีกด้วย เมื่อปลูกกัญชาแล้ว ต้องคอยกำจัดวัชพืชและฉีดยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชอยู่เสมอหากพบว่ามีการทำลายของโรคและแมลง และจะต้องหมั่นพรวนดินพร้อมใส่มูลไก่มูลกระบือรอบๆโคนต้นด้วย นอกจากนี้เมื่อดันโตใกล้ออกดอก ต้องหมั่นพรวนดินตัดราก รอบๆต้น เพื่อให้ต้นเตี้ย แตกพุ่ม ไม่ให้สูงชะลูดและจะทำให้ออกช่อคอกแน่น เป็นกระจุกดี ไม่มีใบมาก

การดัดต้น – เมื่อปลูกกัญชาในแปลงได้ประมาณ 45 วัน หรือมีความสูงประมาณ 50-60 ชม.จะสามารถทราบได้ว่ากัญชาต้นไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย จากนั้นให้เลือกถอนเฉพาะต้นตัวผู้ทิ้ง เหลือไว้แต่ต้นตัวเมีย ต้นตัวผู้จะมีลักษณะแตกต่างจากต้นตัวเมียเล็กน้อย กล่าวคือ ดันตัวผู้จะมีข้อถี่กว่า ใบจะเล็กและขาวกว่า ที่โคนกิ่งจะมีตาหรือดอก โดยคอกตัวผู้จะบาน ส่วนดอกตัวเมียนั้นจะหุบ ทำให้สังเกตได้ง่าย เมื่อกัญชาโตใกล้ออกดอก ต้องคอยหมั่นตรวจดูและกำจัดโรคพืชและแมลงด้วย โดยต้นกัญชานั้นมี 2 เพศ คือต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย กล่าวคือ ต้นตัวผู้จะออกดอกน้อยมีสีขาว ดอกฝ่อ บีบดูเป็นโพรง แตกง่าย โดยปกติจะถอนออก ยอดของช่อคอกตัวผู้ ผู้ปลูกมักเรียกว่า “ดอก” ยอดของช่อดอก ในตัวเมียเรียกว่า “หัว” หรือ “กะหรี่” ซึ่งจะออกดอก เมื่ออายุประมาณ 56 เดือน (กะหรี่ คือส่วนปลายหรือยอดกิ่งซึ่งออกเป็นช่อดอกช่อผล และใบที่รวมอยู่ด้วยกันเป็นหัว ปลายกึ่งของต้นกัญชาตัวเมีย เป็นส่วนที่มีฤทธิ์แรงที่สุด ที่นำไปสูบหรือเสพ ในรูปแบบต่างๆ เป็นส่วนที่สำคัญที่เก็บเกี่ยวจากต้นกัญชา) คุณภาพของกัญชาจะสูงที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวในช่วงอายุ 4 เดือนขึ้นไป หากปล่อยให้ต้นมีอายุมากเกินไปจะมีคุณภาพไม่ดี (เนื่องจากสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC เมื่อถูกฝนจะเสียหายหมด) การเก็บเกี่ยวครั้งแรก อาจทำได้ 2 วิธี คือ ถอนทั้งต้น หรือตัดครึ่งต้น แล้วปล่อยทิ้งไว้อีก 3 เดือน จึงเก็บเกี่ยวครั้งที่สองได้อีก การเก็บเกี่ยวกัญชาให้ได้ผลดีและเป็นกัญชาที่มีคุณภาพ ควรเก็บกัญชาที่แก่เต็มที่ในวันที่มีแสงแดดจัด (วันที่แสงแดดจัดจะมีปริมาณเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC มาก)

การเก็บเกี่ยว – เมื่อปลูกได้ประมาณ 4 เดือน กัญชาจะเริ่มออกช่อ ผู้ปลูกจะใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ำฉีด เมื่อช่อดอกเริ่มแก่จะลดการให้น้ำและปุ้ย และเมื่อต้นกัญชาอายุได้ประมาณ 5-6 เดือน ช่อดอกจะสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้ กัญชาจะออกช่อเต็มต้น ใบร่วงหมด ช่อดอกจะกลายเป็นสีเหลือง แล้วจึงตัดกิ่งที่เป็นช่อคอกมัครวมไว้ แล้วนำไปตากแดดโดยเเขวนไว้กับราว ส่วนตอนกลางคืนให้เก็บไว้เพื่อกันน้ำค้าง เมื่อแห้งดีแล้ว จะเคาะเอาเมล็ดออกไว้ใช้ทำพันธุ์ต่อไป เมื่อตากแดดให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์กัญชาจะมีความเหนียวและสามารถเก็บไว้ได้นานไม่ขึ้นรา จากนั้นจะเอาช่อดอกที่แห้งแล้วไปจำหน่ายต่อไป

ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Recent Posts