สารออกฤทธิ์ในกัญชา

สารออกฤทธิ์ในกัญชา – สารที่ประกอบเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กัญชาออกฤทธิ์ต่อร่างกายและจิตใจคือDelta-9-Tetra Hydro Cannabinol หรือ DelTa-9-THC ซึ่งสกัดได้จากยางกัญชา (Cannabis resin) พบได้ตามใบและช่อดอก (หัวหรือกะหรี่)

สารประกอบของกัญชาที่เป็นมาตรฐานมีอยู่ 3 ชนิด
1. Cannabidiols (CBD)
2. Cannabinol
3. Tetrahydro cannabinol (THC)
ในขณะที่มหาวิทยาลัย MISSISSIPPI ได้จำแนกกัญชาออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. DRUG TYPE มีสาร DELTA-9-THC สูง และ Cannabidiols ต่ำ
2. FIBER TYPE มีสาร DELTA-9-THC ต่ำ

ในชนิดของตัวยา (drug type) นั้น เราสามารถตรวจสอบสารTHC ได้ โดยเริ่มจากขบวนการสังเคราะห์แสง(ระยะเริ่มแตกใบแรก) การตรวจสอบใช้ TLC หรือ gas chrom และปริมาณ THC ในกัญชาตัวผู้ และตัวเมียนั้นพบว่าใกล้เคียงกัน โดยกัญชาตัวผู้จะมีร้อยละของสาร THC ต่ำกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้ คุณภาพร้อยละของสาร THC จะขึ้นอยู่กับพื้นที่เพาะปลูก ชนิดของดินและชนิดพันธุ์กัญชา ดังนั้น เมื่อนำกัญชาชนิดพันธุ์เดียวกันมาปลูกในพื้นที่ต่างกัน ปริมาณ THC จะไม่เท่ากัน จากความแตกต่างนี้เองสามารถนำไปเป็นข้อมูล พื้นฐานประกอบการพิสูจน์แหล่งที่มาของกัญชาได้ โดยทั่วไปแล้ว กัญชาที่มีคุณภาพจะมีสาร THC อยู่ระหว่างร้อยละ 3-4

ช่อดอก ใบ ( หัว หรือ กะหรี่ ) มียางที่ประกอบด้วยสาร THC ซึ่งออกฤทธิ์เสพติด

ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Recent Posts