เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

7. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

7.1 การตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง กรณีที่ปลูกพริกมีระยะห่างระหว่างตันชิด เมื่อพริกเจริญเติบโตดีแล้วทรงพุ่มอาจจะแน่นเกินไป ควรมีการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่ม ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการเจริญของโรคพืช

7.2 การใช้พลาสติกคลุมดิน การใช้พลาสติกคลุมดินสีเทา-เงิน จะช่วยรักษาความชื้นในดิน ควบคุมวัชพืช และลดการระบาดของแมลงในการปลูกพริก

7.3 การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา (Trichoderma spp.) เชื้อราไตรโครเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราหลายชนิด ได้แก่

Pythium spp. เชื้อสาเหตุของโรดกล้าเน่า

Phytopthora spp. เชื้อสาเหตุของโรครากและโคนเน่า

Phizoctonia spp. เชื้อสาเหตุของโรครากและลำต้นเน่า

Sclerotium spp. เชื้อสาเหตุของโรครากและลำต้นเน่า

Fusarium spp. เชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยว

โดยนำมารองกันหลุมก่อนปลูกและโรยรอบโคนต้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts