สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพภูมิอากาศ – อุณหภูมิ: ร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 25-35 °C ต้องการอุณหภูมิที่ต่างกันใแต่ละช่วงพัฒนาการของพืช ความชื้นสัมพัทธ์: เฉลี่ย 60-80% แสง: กลางแจ้ง หรือแสงรำไร ต้องการแสงเพื่อพัฒนาเหง้า

สภาพพื้นที่ – ความสูง: ปลูกได้ดีที่ความสูง 450-900 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

สภาพดิน – ประเภทดิน – ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดีหลีกเลี่ยงดินเหนียว หรือดินลูกรัง ไม่เหมาะกับการพัฒนาเหง้าขมิ้น ความลึกของหน้าดิน – ลึก 30 ซม. มีความร่วนซุย ความเป็นกรดด่างของดิน(pH)- 5-7 ดินเป็นด่างไม่เหมาะกับขมิ้นชัน ดินเป็นกรดเอื้อให้เกิดโรคเน่าของเหง้าและรากจากเชื้อแบคทีเรีย การนำไฟฟ้าของดิน – ค่าการนำไฟฟ้าของดิน(EC) เท่ากับ 2 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุ – มีความเข้มข้นของอินทรียวัตถุมากกว่า 2%

ธาตุอาหาร – ต้องการธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

สภาพน้ำ – ปริมาณน้ำฝน 1,000-2000 มม.ต่อปี มีการกระจายฝนสม่ำเสมอในช่วง 100-120 วัน ควรปลูกขมิ้นชันต้นฤดูฝน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts