สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
–  ดินมีค่า pH ประมาณ 5.5
–  พื้นที่ปลูกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 300-900 เมตร
–  ป่าเบญจพรรณหรือป่าไม้
–  ยังไม่มีรายงานว่าดินชนิดใดมีความเหมาะสมในการปลูกกวาวเครือ

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts