การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

1. เก็บเกี่ยวส่วนเหนือดิน ในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ คือ ช่วงที่พืชออกดอกนับตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50 % ซึ่งพืชจะมีอายุประมาณ 110 – 150 วัน โดยใช้กรรไกรตัดหรือเคียวเกี่ยวทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อเลี้ยงตอให้เจริญเติบโตให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป

2. นำส่วนของพืชที่เก็บเกี่ยวแล้วมาล้างน้ำให้สะอาด ตัดหรือหั่นให้มีความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตรผึ่งให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำมาเกลี่ยบนภาชนะที่สะอาด เช่น กระด้งหรือถาด

3. คลุมภาชนะด้วยผ้าขาวบาง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการปลิวของสมุนไพรตากจนแห้งสนิท หรือโดยการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใน8 ชั่วโมงแรก และอบที่อุณหภูมิ 40 -45 องศาเซลเซียสจนแห้งสนิท

4. เก็บฟ้าทะลายโจรที่แห้งสนิทแล้วใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงหรือมัดให้แน่น และเก็บในที่ที่สะอาด ไม่ควรเก็บวัตถุดิบไว้ใช้นานเกินไป เพราะสมุนไพรอาจจะเสื่อมคุณภาพได้

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts