สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


ชอบอากาศร้อนชื้น


เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนชุย


ปลูกในที่แสง 50 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts