การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด – ควรคัดเลือกเมล็ดจากฝักที่แก่จัด เมล็ดมีสีน้ำตาลแดง เมล็ดสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงทำลาย เมล็ดพัน 1 ซ้อนโต๊ะ (6.5-7กรัม) จะมีเมล็ดประมาณ 7,000 เมล็ด โดยทั่วไปเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 เมล็ดฟ้าทลายโจรเปลือกหุ้มหนาและแข็ง และมีสภาพภายในเมล็ดบางประการที่ทำให้เมล็ดมีการพักตัว จึงควรกระตุ้นความงอกหรือแก้การพักตัว ก่อนเพาะเมล็ด หรือก่อนปลูกดังนี้

  • เมล็ดฟ้าทลายโจรที่เก็บใหม่หรือมีอายุการเก็บรักษานานน้อยกว่า2เดือน ควรแก้การพักตัวโดยแช่เมล็ดในน้ำนาน 24 ชั่วโมง หรือแซ่ในน้ำร้อน นาน 5-7นาที่ แล้วนำขึ้นมาผึ่ง ไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
  • เมล็ดฟ้าทะลายโจรที่มีอายุการเก็บรักษานานประมาณ1 ปี ควรแก้การพักตัวโดยเก็บที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน หรืออบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง

การเตรียมดิน – ถ้าพื้นที่ปลูกมีวัชพืชไม่มากและดินร่วนซุยดี อาจไถพรวนเพียง 1 ครั้ง แต่ถ้าพื้นที่ปลูกมีวัชพืชมาก และหน้าดินแข็ง ควรไถพรวน 2 ครั้ง คือ ไถดะ เพื่อกำจัดวัชพืช  และเปิดหน้าดินให้ดินร่วนซุยแล้วตากดินไว้ประมาณ 1 -2 สัปดาห์ เพื่อทำลายไข่แมลงและเชื้อโรคในดิน และไถแปรเพื่อกลับหน้าดินทำให้ดินร่วนชุและละเอียดมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเก็บตอไม้และเศษไม้ และวัชพืชออกจากแปลงปลูกให้หมด

การเตรียมแปลงปลูก – ถ้าปลูกในฤดูฝนและพื้นที่เป็นที่ลุ่มควรขุดยกร่องแปลง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้พืชตายได้ การขุดยกร่องแปลง ควรขุดยกแปลงสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรความกว้างแปลงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนความยาวของแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและขนาดของพื้นที่ปลูก และต้องเว้นช่องว่างระหว่างแปลงประมาณ 1 เมตร เพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับการดูแลรักษา

วิธีการปลูก – ปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว โดยขุดร่องตื้นๆ เป็นแถวยาวแล้วโรยเมล็ด และเกลี่ยดินกลบบาง ๆ ควรมีระยะปลูกระหว่างแถวประมาณ 40 เซนติเมตร โดยทั่วไปจะใช้เมล็ดประมาณ 50 – 100 เมล็ดต่อความยาว 1 เมตรการปลูกด้วยวิธีนี้จะสะดวกในการกำจัดวัชพืช สามารถนำเครื่องมือทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มาใช้พรวนดินและคายหญ้าได้

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts