การป้องกันกำจัดโรคแมลง

การป้องกันกำจัดโรคแมลง

– ไม่มีโรคแมลงทำความเสียหายร้ายแรง มีเพียงบางโรคเท่านั้นที่ทำความเสียหายบ้าง

– อาจพบอาการผิดปกติที่ใบมีลักษณะเป็นสีม่วง แต่บริเวณเส้นใบเป็นสีเขียวและแคระแกร็น ซึ่งเกิดจากการขาดน้ำเป็นเลานาน การป้องกันกระทำโดยให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้พืชขาดน้ำ

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts