การปลูกและการดูแลรักษา

การพรางแสง – ตั้งโครงตาข่ายสูงจากพื้นดินประมาณ 1.5-2 เมตร แล้วกางตาข่ายพรางแสงคลุมทั่วแปลง โดยใช้ตาข่ายพรางแสง 50% หรือเลือกใช้ไม้ยืนต้นพรางแสง ควรใช้ไม้ที่มีใบเล็ก ผลัดใบในฤดูแล้งและมีใบโปร่งในฤดูฝน มีอายุใบ 4-5 เดือน เช่น ประดู่อ่อน

การใส่ปุ๋ย – ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใส่แบบหว่านบนร่อง 2 ครั้งๆ ละ 30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูกประมาณ 1 เดือนครึ่ง และ 3 เดือน หรือในครั้งที่ 2 อาจใส่ปุ๋ย 13-13-21 ในอัตราเท่ากันจะให้ผลผลิตดีขึ้น ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ให้ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-3 ตันต่อไร่ก่อนปลูก

การกำจัดวัชพืช – แปลงหัวพันธุ์ควรทำการกำจัดวัชพืชอย่างน้อย 3 ครั้ง แปลงผลิตควรทำการกำจัดวัชพืชอย่างน้อย 2 ครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ก่อนการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง โดยใช้มือถอนบนร่องและใช้จอบดายหญ้าระหว่างร่อง ส่วนการกลบโคนต้นจะทำเพียงครั้งเดียว ช่วงก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเท่านั้น

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts