สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – บุกเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน แต่ทั่วไปจะเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีหน้าดินลึก และมีการระบายน้ำดี

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts