โรคและแมลง

โรคเหี่ยว – เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ต้นมีอาการใบเหลือง ต้นเหี่ยวและหัวเน่าตากในที่สุด

การป้องกันกำจัด

  • ใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค
  • ควรจะมีการไถตากดินก่อนปลูก และโรยด้วยปูนขาว ปรับสภาพความเป็นกรดและด่างของดินให้ได้ 5.5-6.5
  • ไม่ควรปลูกไพลซ้ำในปีถัดไป และควรปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอาศัยของโรคก่อนการปลูกในฤดูถัดไป
  • พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคให้ทำการอบดินฆ่าเชื้อก่อนปลูก โดยใช้ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80 : 100 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้าดินที่ไถพรวนแล้ว และใช้แผ่นพลาสติกสีดำคลุมทิ้งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช
  • ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง
  • ต้นที่เป็นโรคให้ขุดใส่ถุง และนำไปเผาทำลายทิ้ง และโรยปูนขาวรอบหลุมที่ทำการขุด
  • รองเท้าที่ใส่ในแปลง ควรมีกระบะหรืออ่างที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้สำหรับจุ่มหรือแช่ก่อนเดินเข้าแปลง และเครื่องมือทางการเกษตร ก่อนและหลังจากใช้แล้วให้แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ

แมลง – ไพลมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไล่แมลง จึงไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts