การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – ไพลสามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด หรือ ใช้แง่งหรือเหง้าซึ่งเป็นส่วนของลำต้นใต้ดิน โดยทั่วๆ ไปจะใช้ส่วนของเหง้าเป็นท่อนพันธุ์ในการปลูก ซึ่งจะปลูกได้ดีในดินเหนียวปนทราย ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบน้ำขังแฉะ เพราะจะทำให้รากเน่า  ควรเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำดีหลีกเลี่ยงดินลูกรัง และพื้นที่น้ำขัง ปลูกได้ทั้งที่แจ้งและร่มรำไร  ไม่ชอบน้ำขังหรือดินที่มีการระบายน้ำไม่ดีเนื่องจากจะเน่าเสียโดยเฉพาะดินที่มีสภาพเป็นกรด เมื่อมีฝนซุกหรือความชื้นในดินสูง จะทำให้เกิดโรคแง่งเน่า สามารถนำไปปลูกกลางแจ้งจนถึงมีแสงแดดพอควร  ส่วนต้นเหนือดินมักจะยุบหรือแห้งเมื่อเข้าฤดูแล้ง  ส่วนใหญ่จะเก็บเหง้าแก่เมื่ออายุ 2-3 ปี หลังปลูก

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts