สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก – น้ำไม่ท่วมขังและไม่อยู่ใกล้แหล่งสารพิษ

สภาพดิน – ดินร่วนซุย หรือดินที่มีการระบายน้ำไม่ดี หากมีน้ำท่วมขัง ไพลจะเน่าเสีย โดยเฉพาะดินที่มีสภาพเป็นกรด เมื่อมีฝนชุกหรือความชื้นในดินสูง จะทำให้เกิดโรคแง่งเน่า

สภาพอากาศ – ไพลควรได้รับแสงแดดพอสมควร

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts