การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว รางจืดสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไป ถ้าเก็บเกี่ยวรางจืดที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะได้ใบที่มีขนาดเล็ก เถาหรือลำต้นมีขนาดเล็ก เมื่อนำมาตากแห้งจะมีน้ำหนักน้อย สารสำคัญและสรรพคุณทางยาจะน้อยกว่ารางจืดที่มีอายุมาก สำหรับรางจืดอายุมากกว่า 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 1 ครั้ง แล้วรอให้แตกกิ่งก้านใหม่แล้วเก็บในปีต่อไป

วิธีการเก็บเกี่ยว – เกษตรกรใช้วิธีการตัดเถาที่มีขนาดใหญ่บริเวณโคนเถา และเหลือไว้ต้นละ 1-2 เถา เพื่อให้เจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวในฤดูฝนต่อไป รางจืด 1 ต้น สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2-3 กก.สด เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนำมาทำความสะอาด ตัดใบออกจากเถานำใบมาเรียงซ้อนกัน 10-15 ใบต่อเรียง หั่นให้เป็นท่อน ๆ ละ 2-3 ซม. 1 ใบหั่นได้ประมาณ 3 ท่อน นำไปตากแดด ส่วนของเถานำมาหั่นเป็นแว่นขนาด 0.2-0.5 ซม. นำไปตากแดดเช่นกัน การตากแดด ควรใช้ภาชนะในการรองตาก เช่น ถาด กระด้งและสังกะสี ใช้เวลาตากประมาณ 4-5 วันจึงแห้งสนิท อัตราการทำแห้งใบ 10:1 ต้น 5:1 การบรรจุ การบรรจุรางจืดที่ตากแห้ง ถ้าต้องการเก็บรักษาไว้ ควรใส่กระสอบเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น โดยแยกส่วนของใบและเถาออกจากกัน เมื่อจะทำการบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายจึงนำมาคั่ว และบรรจุใส่ถุง ๆ ละ 0.2 กก. ใน 1 ถุง มีอัตราส่วนใบต่อต้น 6:4 โดยน้ำหนัก ปิดผนึกพร้อมจำหน่ายได้

ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent Posts