การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ รางจืดส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำ โดยจะตัดลำต้นที่มีตาติดอยู่ 5-6 ตา ยาวประมาณ 20-30 ซม. มาปักชำ หรือใช้เมล็ดแก่คือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ให้เก็บเมล็ดรางจืดมาตั้งแต่ฝักยังไม่แตก แล้วนำมาใส่ใน กระด้ง เพื่อป้องกันเมล็ดรางจืดแตกกระเด็น อัตราการใช้เมล็ดรางจืดต่อไร่ มีคำแนะนำให้ใช้อัตราต่อไร่ ประมาณ 3,000-5,000 ตัน/ไร่

ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent Posts