การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกและการดูแลรักษา  การเตรียมดินปลูกให้ขุดหลุมขนาด 50x50x30 ซม. ระยะปลูก 1×1 เมตร ตากดินไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อนทำการปลูก ควรทำค้างปลูกอาจใช้ค้างปูนหรือค้างไม้ก็ได้ ค้างรางจืดควรมีขนาดใหญ่ เนื่องจากรางจืดเป็นไม้เถาขนาดกลาง และมีการเจริญเติบโตเร็ว การปลูกรางจืด จะปลูกในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยปักชำในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ 2-3 ต้น กลบดินและกลบโคนให้แน่น และพรางแสงด้วยทาง มะพร้าวหรือวัสดุอื่น เพื่อป้องกันการคายน้ำซึ่งอาจทำให้ต้นที่ปักชำตายได้ง่าย จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอจนกว่าจะแตกใบใหม่ ถ้ามีการเพาะชำใส่ถุงภายในโรงเรือนจะได้ต้นใหม่ที่มีความแข็งแรงและสะดวกในการปลูกลงแปลงปลูกมากกว่า แต่ไม่นิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากรางจืดเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและมีในธรรมชาติบริเวณนั้นจำนวนมากการดูแลรักษา รางจืดต้องการการดูแลรักษาและให้น้ำในช่วงเริ่มปลูกมากกว่าช่วงอื่น ๆ หลังจากนั้นมีการให้น้ำบ้างในช่วงฤดูแล้งกำจัดวัชพืชบ้างเป็นครั้งคราว ให้ปุ๋ยอินทรีย์

ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent Posts