การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกและการดูแลรักษา – นำลำต้นหรือไหล ที่มีรากงอกออกมาตัดแยกเป็นท่อนๆ และนำไปปลูกในบริเวณที่ชื้นแฉะ ใชเระยะปลูก 15×15 เซ็นติเมตร รดน้ำให้ชุ่ม ไถพรวนดินทำแปลงเช่นเดียวกับการปลูกพืชผัก ขนากของแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวตามขนาดของพื้นที่และความสะดวกในการปฏิบัติงาน นำพันธุ์ที่เตรียมไว้มาปลูกแล้วรดน้ำประมาณ 1 อาทิตย์ หลังจากปลูกใส่ปุ๋ยคอก หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ ใส่ปุ๋เคมีสูตร 15-15-15

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts