การจำแนกสาหร่าย

การจำแนกสาหร่าย

     ในสมัยก่อนได้แบ่งสาหร่ายออกเป็นพวกต่าง ๆ ตามสีที่ปรากฏ เช่น สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาลและสาหร่ายสีแดง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการแบ่งจำแนกสาหร่ายออกเป็นหมู่เป็นเหล่านั้นได้ใช้เกณฑ์ต่าง ๆ หลายประการ เช่น ความแตกต่างของรงควัตถุที่มีอยู่ในพลาสติดองค์ประกอบของผนังเซลล์ ความแตกต่างของอาหารที่เก็บสะสมไว้ จำนวนชนิด ตำแหน่ง และขนาดความยาวของ flagelum โครงสร้างของเซลล์สืบพันธุ์และดวามแดกต่างของการสืบพันธุ์ จากเกณฑ์เหล่านี้ Prescott จึงแบ่งสาหร่ายออกดังนี้

1. กลุ่มสาหร่ายสีเขียว Phylum Chlorophycophyta (green algae)

2. กลุ่มสาหร่ายสีเขียวอ่อน Phylum Euglenophycophyta (euglenoid algae)

3. กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมเหลือง Phylum Chrysophycophyta (yellow-green algae)

4. กลุ่มสาหร่ายสีเหลืองเขียว Phylum Pyrrophycophyta (dinoflagellates)

5. กลุ่มสาหร่ายสีน้ำตาล Phylum Phaeophycophyta (brown algae)

6. กลุ่มสาหร่ายสีแดง Phylum Rhodophycophyta (red algae)

7. กลุ่มสาหร่ายสีฟ้าแกมเขียว Phylum Cyanophyta (blue-green algae)

8. กลุ่มสาหร่ายสีฟ้าแกมแดง Phylum Cryptophyta (blue & red flagellates)

9. กลุ่มสาหร่ายสีเขียว Phylum Chloromonadophyta (Chloromonads)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts