โรคและการป้องกันกำจัด

โรคเน่า – โรคนี้จะระบาทในดินที่เป็นกรด ดินที่มีการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในปริมาณมาก ดินทราบ หรือดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์

การป้องกันกำจัด – ไม่ควรปลูกกระชายซ้ำที่เดิมเป็นเวลาหลายปี ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา และควรมีการปรับปรุงดินด้วยปูนขาว ในอัตรา 200 – 300 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ควรนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts