สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 11 เรื่อง

1. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยและสารกำจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึมจากตะไคร้หอม ตะไคร้แกง ไพล ข่า และ เปลือกมะกรูดที่มีผลต่อแมลงหวี่ขาวไนแปลงปลูกพริก;Comparring efficeincy of the extraction of essential Oil and eliminated Pest substances by absorb

2. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเขตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพของไพล ;A Study on cultivation methods to increse Yield and quality of Phalai (Zinginer cassumuna Roxb) ;การศึกษาเขตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพของไพล

3. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบของนีโอไพล และแนวทางการประยุกต์มรใช้ทางด้านกายภาพบำบัด;Studying the antioxidant and anti-inflammation activities of Neo-Plai and modification in physical therapy

4. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เรื่องอัตราส่วนที่เหมาะสมของไพลในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม;Proportional uses of zingiber purpureum rosc. in native crossbred chicken productions

5. รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ลูกประคบกระชายดำ เปราะหอม และไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งกล้ามเนี้อบ่า;Analgesis effect of hot herbal compression (massage ball) from kaempferia parvriflora wall., kaempferia galangal l. and zingiber cassumnae roxb. in trapezes

6. สเปรย์สมุนไพรลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากข่า เถาวัลย์เปรียง ขิง และไพล

7. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดเพื่อผ่อนคลายแบบนวดโดยใช้น้ำมันไพลกับนวดแบบดั้งเดิมในผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่ และคอ;Comparing the effectiveness of Plai oil massage and traditional massage in people with shoulder and neck pain

8. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล;Yield evaluation between different type of Cassumnn ginger (Zingiber cassumunar Roxb.) rhizome

9. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล;Yield evaluation between different type of Cassumnn ginger (Zingiber cassumunar Roxb.) rhizome

10. การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไพลโดยการกลั่นด้วยน้ำและไอน้ำ;Optimization in essential oils extraction of Zingiber cassumunar Roxb. By water and steam distillation

11. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรขิง ข่า ไพล และขมิ้นชันประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนระดับวิสาหกิจชุมชน

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts