สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 17 เรื่อง

1. การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก

2. การผลิตไพลแบบบูรณาการ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว

4. การวิจัยวิธีการเขตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพของไพล

5. การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด

6. การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]

7. การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง

8. การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยของน้ำมันไพลจากครีมไพลจีซาล วท.

9. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดไพล (ปูเลย) ต่อกล้ามเนื้อเรียบในหนูขาวตอนที่ 1

10. ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไพลและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านรันเดง

11. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล

12. ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดไพล ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

13. ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

14. ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.)

15. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน

16. อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง

17. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts