มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 28 เรื่อง

1. ผลของอุณหภูมิ เวลาและปริมาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียสเริ่มต้นต่อการเพิ่มปริมาณและการสร้างสารพิษในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุก

2. แหล่งและฤดูของการทำประมงเบ็ดราวทูน่าบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างปี 2549-2553

3. การประมงปลาทูน่าและศักยภาพในการทำประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียของเรือประมงไทย

4. องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าจากการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

5. การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือประมงต่างชาติที่ขึ้นท่าจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย

6. ผลของอุณหภูมิกลางตัวปลาทูน่า (Katsuwonus pelamis) หลังการละลายต่อปริมาณฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง

7. ผลของปริมาณฮีสตามีนเริ่มต้นในปลาทูน่า skipjack (Katsuwonus pelamis) และระยะเวลาในการผลิตต่อปริมาณฮีสตามีนในผลิตภัณฑ

8. ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดียระหว่างปี 2551-2552

9. องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำ จากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณ Ninety East Ridge ในมหาสมุทรอินเดีย

10. ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเค

11. ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสำรวจประมงมหิดล พ.ศ.2550-2551

12. ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสารไฮโครฟิลิกแมโครโมเลก

13. สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

14. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 1818)

15. องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnu

16. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน

17. ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550

18. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล

19. โครงการการศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชันน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน

20. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำประมงจับปลาทูน่าของไทย

21. สภาวะทรัพยากรปลาทูน่าครีบเหลืองและแนวโน้มการนำเข้าของไทย

22. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาทูน่าในระหว่างการผลิตทูน่ากระป๋อง

23. การประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียจากเรืออวนล้อมจับสัญชาติญี่ปุ่นที่มาขึ้นท่าที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง ปี 2546 ถึง 2551

24. ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่าจากมหาสมุทรอินเดีย

25. สภาวะแวดล้อมบริเวณเทอร์โมไคลน์ของแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าใน มหาสมุทรอินเดีย

26. รูปแบบโครงสร้างของเรือเบ็ดราวทูน่าต่างชาติ

27. การศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปลาทูน่าบริเวณชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย

28. การทำประมงอวนล้อม : จับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts