สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 18 เรื่อง

1. การวิเคราห์หาปริมาณตะกั่ว แคดเมี่ยม และโครเมี่ยม ในผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในน้ำเกลือที่บรรจุกระป๋อง ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พซันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป;Development of Instant Tom – Yum Tuna

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของแป้งสาคูและเนื้อปลาทูน่า;Development of Snack Food Product from Sago Starch and Tuna meat

4. ชีววิทยาของปลาทูน่าในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก;Development of frozen product from seasoned Tuna meat remainder wrapped with vegetable ;รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก

6. รายงานโครงการวิจัยเรื่องการแยกและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่า;Isolation and Utilization of Protein form Tuna Condensate

7. รายงานการวิจัยเรื่อง กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า;Optimal processing for lipid extraction from Tuna liver ;กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า

8. รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา;Utilization of flake and grated tuna meat in Fish Ham production.

9. รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิตชุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า;Development of high protein tuna soup production from tuna condensate

10. รายงานการวิจัยเรื่องกรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า;Optimal processing for lipid extraction from Tuna liver

11. รายงานโครงการวิจัยเรื่องการเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน;Cultivation of Yeasts in Tuna condensate after Protein and fat separation

12. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธ์โอแถบ : การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ;Proteinases from skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) intestine : purification and characterization.

13. รายงานการวิจัยผลของสัดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทูน่าในอาหารที่มีข้าวโพด และกากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลักต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่และอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในไข่แดง;Effect of the proportion of soybean oil and tuna oil

14. การพัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากรโดยใช้ตัวแบบทูน่า ประจำปีการศึกษา 2556 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น

15. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องด้วยความมีส่วนร่วมของพนักงาน

16. รายงานการวิจัยคุณสมบัติบางประการของโปรตีเอส จากเครื่องในปลาทูน่าและปลาซาร์ดีน

17. รายงานวิจัยเรื่อง การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า

18. รายงานการวิจัยคุณสมบัติบางประการของโปรตีเอส จากเครื่องในปลาทูน่าและปลาซาร์ดีน

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts