สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 7 เรื่อง

1. การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย

2. ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์

3. ศักยภาพของรางจืดต่อการเปลี่ยนแปลงความคงตัวของ HIF-1alpha โปรตีนในมะเร็งเต้านม

4. ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทสมองของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว

5. ผลของอาหารเสริมและการฉีดสารสกัดใบฝรั่ง ทับทิม และรางจืด ต่อปลานิลและปลาตะเพียน

6. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด

7. สารสกัดสมุนไพรกับการรักษาภาวะการติดสารเสพติดในหนูทดลอง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts