สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 6 เรื่อง

1. ปัญหาพิเศษเรื่องการศึกษาปริมาณแซนแทนกัมที่เหมาะสมในน้ำส้มเขียวหวาน40% ผสมเกล็ดส้ม;The Study on optimum xanthan gum quantity in orange with Sac

2. การขยายพันธุ์ส้มเขียวหวานพันธ์บางมดโดยการเพาะเลียงเนื้อเยื่อพืช

3. การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดข่ากระเทียมและกระเจี๊ยบในการยับยั้งเชื้อราที่ผลส้มเขียวหวาน ;The study on efficiency of galingale, garlic and roselle for control fungus orange

4. การศึกษาการใช้ส้มพันธุ์ต่างๆ 5 พันธุ์เพื่อเป็นต้นตอส้มเขียวหวาน;Study on Five Rutaceae Rootstock for Tangerine growing

5. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุนในจังหวัดยะลา ;Cost-Return analysis of Chokun orange in Yala province

6. การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาเคมีที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของ TiO2 รูปนาโนร่วมกับโอโซนเพื่อสลายสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผลส้มเขียวหวานเพื่อการส่งออก;Application of nanoTiO2 photocatalytic ozonation for the degradation of pesticides residues of tangerines fruit for export

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts