สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 14 เรื่อง

1. การใช้วิธีวิเคราะห์พืชเพื่อบอกระดับความต้องการธาตุสังกะสีของส้มเขียวหวาน (Citrus reticulate)

2. ผลิตภัณฑ์จากส้มเขียวหวาน

3. การใช้สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงเปลือกและเมล็ดส้มเขียวหวาน เป็นสารต้านปฏิกริยาออกซิเดชั่นธรรมชาติในหมูแผ่น

4. ศึกษาสภาพการปลูกส้มเขียวหวานของเกษตรกร ในจังหวัดเลย

5. การประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมส้มเขียวหวาน ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

6. ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1)

7. ระบบตรวจวัดก๊าซ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 2)

8. ผลของการเคลือบส้มเขียวหวานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพ

9. การเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดธาตุอาหารในต้นกล้าส้มเขียวหวาน [Citrus reticulate] ด้วยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์โรซา

10. การศึกษาชนิดและปริมาณของสารฟลาวาโนน [Flavanone] ในส้มเขียวหวานและผลิตภัณฑ์น้ำส้ม

11. ผลของสายพันธุ์ส้มเขียวหวานและชนิดของพืชตระกูลส้มที่ใช้เป็นต้นตอของส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้งที่ตอบสนองต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า

12. การตรวจวัดอาการฟ่ามในผลส้มเขียวหวานแบบไม่ทำลาย โดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า

13. โครงการปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และคุณสมบัติพรีไบโอติกในลิ้นจี่ สับปะรด ลำไย และส้มเขียวหวาน

14. โครงการ การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นยำ และยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts