สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 157 เรื่อง

1. การศึกษาสูตรดินผสมกากก้นตระกอนกรองอ้อยเพื่อการปลูกไม้ดอกกระถาง

2. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบของการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

3. การปรับปรุงกระบวนการผลิตไซรัปน้ำอ้อย;Improvement of sugar cane syrup production

4. การศึกษาแอคติโนมัยซีสในดินปลูกมันสำปะหลังและในดินไร่อ้อย จังหวัดอุทัยธานี

5. การจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในฐานะศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ชุมชนตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

6. การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก;Determination of elements in soil of sugarcane plantation in Phitsanulok province

7. การวิเคาระห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยหมักผักตบชวาและปุ๋ยหมักกากตะกอนอ้อย;A Quantitative Analysis of the Macronutrients in Water Hyacinth Compost Filter Cake Compost

8. การผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและผักตบชวา;The production of ethanol from bagasse and waterhyacinh

9. การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องตัดอ้อยสำหรับรถไถเดินตาม;Disign, Construction and testing of a Sugarcane Cutter for a Power Tiller

10. โครงการการพัฒนากระดาษจากใบอ้อยด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์;Development of thai hand made paper from sugar cane leaves for handicraft and package

11. การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย;The development of rice husk ash and bagasse ash based geopolymeric materials

12. ศึกษาการใช้อ้อยสดทั้งต้นเป็นอาหารหยาบเสริมในโคนมสาว;Study on whole sugarcane and supplement roughage for heifer

13. เตาเคี่ยวน้ำอ้อยสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย

14. รายงานการวิจัยการใช้ไขอ้อยเป็นสารหล่อลื่อในกระบวนการหลอมอัดรีดพลาสติก;The used of sugar cane wex as a lubricant plastic extrusion processin

15. รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่าสำหรับการผลิตอ้อยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม;Utilization of distillery slop for suger cane production and environmental pollution reduction

16. การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องหีบอ้อยพื้นบ้าน ในทางวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

17. การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย

18. โครงการวิจัยการร่วมพัฒนาและทดสอบแบบจำลองอ้อย DSSAT-Canegro ;The Joint development and testing of the DSSAT-Canegro simulation model

19. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม;The utilization of sugar cane stalk as roughage for dairy cattle.

20. รายงานการวิจัยการศึกษาการพัฒนาการผลิตเอทานอลแบบต่อเนื่องจากกากน้ำตาลอ้อยโดยใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในถังหมักแบบใช้เยี่อแผ่น;Continuous production of ethanol from sugar cane molasses using Saccharomyces cerevisiae in a membrane bioreactor

21. รายงานการวิจัยการศึกษาการพัฒนาการผลิตเอทานอลต่อเนื่องจากการน้ำตาลอ้อยโดยใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในถังหมักแบบใช้เยื่อ;Continuous production of ethanol from sugar cane molasses using Saccharomyces cerevisiae in a membrane bioreactor

22. รายงานการวิจัยการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท(พีเอชเอ) จากแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลจากอ้อย;Selection of bacteria for the potential production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from cassava starch and sugar cane

23. รายงานการวิจัยโครงการการศึกษาอ้อย มทส. พันธุ์ใหม่ (อารีย์ 1);Study of SUT new sugarcane line: AR 1

24. สภาพปัญหาสารเสพติดในกิจการไร่อ้อย : รายงานการศึกษา;A study of the problem of stimulant use among sugarcane workers

25. การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง : รายงานผลการวิจัย;Synthesized zeolite from coal fly ash and bagasse fly ash for lead removal from wastewater from lead ingots

26. รายงานการวิจัยการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นจากกระบวนการตัดกลึงโลหะโดยใช้ชานอ้อยดัดแปรเป็นตัวดูดซับ;Adsorption of cutting fluid from turning process by modified bagasse as adsorbent;การดูดซับน้ำมันหล่อเย็นจากกระบวนการตัดกลึงโลหะโดยใช้ชานอ้อยดัดแปรเป็นตัวดูดซับ;A

27. การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูอ้อย: การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย;Sugarcane insect pest management: use of natural enemies for biological control of sugarcane moth borers

28. การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูอ้อย: ศัตรูธรรมชาติของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยในประเทศไทย;Sugarcane insect pest management: natural enemy complex of sugarcane moth borers in Thailand

29. รายงานการวิจัยเรื่องการส่งถ่ายยีน Chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.);Transformation of sugarcane (Saccharum officinarum L.) with chitinase gene

30. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

31. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2545 ชื่อโครงการ: วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduc

32. รายงานการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณทุนอุดหนุนทั่วไป ปี 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการประเมินความสามารถในการไว้ตอของอ้อยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Ratooning ability evaluation of sugarcane for varietal selecti

33. รายงานวิจัยเรื่องการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Varietal selection of sugarcane suitable for growing in each agro-ecolgical zone in the Northeast

34. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการประยุกต์ใช้โปรติโอม (Proteome) ในการประเมินสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง;Application of proteome for drought tolerance evaluation in sugarcane clones

35. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย-มันสำปะหลังและผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduced production cost research and development project

36. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Sugarcane breeding for high ratooning ability and varietal selection in each a

37. การศึกษาวงจรการถ่ายทอดโรคใบขาวของอ้อยในพืชอาศัยและแมลงพาหะ;The studies of disease transmission cycle of sugarcane white leaf in host plant and insect vectors

38. รายงานวิจัยศักยภาพของแมลงเบียนต่อการควบคุมหนอนกออ้อย;Potential of parasitoid as agents for control of sugarcane stemborer

39. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2546 ชื่อโครงการ: วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduc

40. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Sugarcane breeding for high ratooning ability and varietal selection in ea

41. รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 เรื่องการศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิดและผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1);Nitrogen fixation in groundnuts and some legumes and their residual nitr

42. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์;Utilization of sugarcane crop and byproducts for animal feed technology research and development project

43. การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย

44. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

45. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป ประจำปี 2539 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. ความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน;ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46. รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2541 เรื่องการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึกและความหนาแน่นของรากอ้อยบางพันธุ์ที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน ;การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึกและความหนาแน่นของรากอ้อยบางพันธุ์ที่ได้รับน้ำปริ

47. รายงานผลการวิจัยงบประมาณทุนอุดนหนุนประจำปีงบประมาณ 2544 เรื่องการศึกษาการจัดแถวปลูกและจำนวนประชากรถั่วเขียวเมื่อปลูกเป็นพืชแซมอ้อย ;การศึกษาการจัดแถวปลูกและจำนวนประชากรถั่วเขียวเมื่อปลูกเป็นพืชแซมอ้อย;Study on row arrangement and population densities of m

48. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการปรับตัวของพันธุ์อ้อยในแต่ละท้องถิ่น;การศึกษาการปรับตัวของพันธุ์อ้อยในแต่ละท้องถิ่น

49. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลักในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ;Potential losses of macronutrients from clay loam and sandy clay loam soils using for sugarcane production in the No

50. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิคทางไอโซโทป ;Nitrogen fertilizer use efficiency for sugarcane production in the Northeast by Isotopic technique ;การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ย

51. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาโรคของอ้อยและงาที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา;Study on diseases of Sugarcane and sesame caused by Mycoplasma-like organisms;การศึกษาโรคของอ้อยและงาที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา

52. รายงานการวิจัยเรื่องการทดสอบการปรับปรุงดินทรายแบบเบ็ดเสร็จเพื่อการปลูกอ้อยในไร่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย;On-farm testing of integrated sandy soil management system for sugarcane production in the Northeast of Thailand;การทดสอบการปรับปรุงดิน

53. รายงานการวิจัยเรื่อง “พืชเศรษฐกิจ-อ้อย” อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ;พืชเศรษฐกิจ-อ้อย อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

54. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2526 เรื่องการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Regional yield trial of new sugarcane hybrid varieties in Northeast of Thailand;การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมใหม่ในภาคตะวันออกเฉี

55. ผลการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิตอ้อยของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหนองคอนไทย ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

56. รายงานวิจัยการควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ;Control of sugarcane stemborer population by insect natural enemies

57. สรุปรายงานเรื่องโครงการเทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน ;Modification and value added technology for sugarcane;โครงการเทคโนโลยีในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของอ้อยโรงงาน

58. รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 เรื่องศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง;A study on growth rate, depth and density of sugar cane root in t

59. การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย;Detection and identification of insect vectors associated with sugarcane white leaf disease and efficiency of disease transmission

60. รายงานวิจัยการควบคุมประชากรของหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ ;Control of sugarcane stemborer population by insect natural enemies;การควบคุมประชากรของหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ

61. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเบียนหนอนกออ้อยและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae) ของหนอนกออ้อยเพื่อผลิตเป็นการค้า ;The efficiency monitoring of sugarcane stem borer parasiting and genetic variability of e

62. รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างสายสัมพันธุ์ลูกผสมและการคัดเลือกพันธุ์อ้อยภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Hybridization and selection of sugarcane under the Northeast conditions;การสร้างสายสัมพันธุ์ลูกผสมและการคัดเลือกพันธุ์อ้อยภายใต้สภาพแวดล้อมของ

63. รายงานวิจัยการควบคุมประชากรของหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ;Control of sugarcane stemborer population by insect natural enemies;การควบคุมประชากรของหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ

64. การศึกษาประสิทธิภาพการเบียนหนอนกออ้อยและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae) ที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์;The efficiency monitoring of sugarcane stem borer parasiting and genetic variability of inbreeding e

65. รายงานผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการผลิตอ้อยและต้นทุนในการผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาชิกของสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น;พฤติกรรมการผลิตอ้อยและต้นทุนในการผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาชิกของสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

66. รายงานการวิจัยเรื่องการส่งถ่ายยีน Chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.);Transformation of sugarcane (Saccharum officinarum L.) with chitinase gene

67. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

68. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2545 ชื่อโครงการ: วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduc

69. รายงานการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณทุนอุดหนุนทั่วไป ปี 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการประเมินความสามารถในการไว้ตอของอ้อยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Ratooning ability evaluation of sugarcane for varietal selecti

70. รายงานวิจัยเรื่องการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ;Varietal selection of sugarcane suitable for growing in each agro-ecolgical zone in the Northeast

71. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการประยุกต์ใช้โปรติโอม (Proteome) ในการประเมินสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง;Application of proteome for drought tolerance evaluation in sugarcane clones

72. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย-มันสำปะหลังและผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduced production cost research and development project

73. การศึกษาวงจรการถ่ายทอดโรคใบขาวของอ้อยในพืชอาศัยและแมลงพาหะ;The studies of disease transmission cycle of sugarcane white leaf in host plant and insect vectors

74. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2546 ชื่อโครงการ: วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduc

75. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

76. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Sugarcane breeding for high ratooning ability and varietal selection in ea

77. รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 เรื่องการศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิดและผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1);Nitrogen fixation in groundnuts and some legumes and their residual nitr

78. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ;Utilization of sugarcane crop and byproducts for animal feed technology research and development project

79. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Sugarcane breeding for high ratooning ability and varietal selection in each a

80. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อย-มันสำปะหลังและผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต;Utilization of sugarcane and byproducts as animal feed to reduced production cost research and development project.

81. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ

82. บทสรุปผู้บริหารโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ

83. การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :I. ผลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย;Growth and yield of sugarcane grown on salt-affected soil in the Northeast : I.Effect of salinity level on growth and yield of suga

84. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่อง : การศึกษาสภาพนิเวศวิทยา พฤติกรรม ประสิทธิภาพการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะชนิดใหม่นำโรคใบขาวอ้อยและแนวทางการ ป้องกันกำจัด;The studies of ecology, behavior, efficiency of disease transmission of new insect vector of sugarcane

85. รายงานการวิจัยอิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ (ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย;Effect of inorganic soil amendment (Zeolite) on soil characteristics growth and yield of sugarcane

86. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยจังหวัดชัยภูมิ

87. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการใช้เมตะฮิวริสติกในการจัดตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้ค่าความหวานมีค่าสูงสุด

88. รายงานวิจัยการศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย;A study of substance use and strengthening sugar cane truck drivers abilities to control substance use

89. รายงานวิจัยการเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์และต่างสภาพพื้นที่;Parasitism of sugarcane borer by Cotesia flavipes on different sugarcane varieties and locations

90. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อยและข้าวฟ่างหวาน หมักเพื่อเป็นอาหารโค: เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทยกับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้;Utilization of sweet sorghum for beef-dairy cattle feed technology research and developmen

91. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดขมิ้นอ้อยและพลู;Study of antimutagenicity from curcuma zedoaria and piper betal

92. การใช้หินฝุ่นเเทนทรายในงานคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย

93. การเตรียมผ้าไม่ทอจากใบอ้อย

94. การพัฒนาวิธีการผลิตเอทานอลจากซังขนุน ชานอ้อย และกากมะพร้าว;Development of Method in Producing Ethanol from fibers Surrounding the pulp of the Jackfruit Bageese and Coconut Meal

95. การผลิตและศึกษาคุณสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อย

96. การกำจัดสีในอุตสาหกรรมผลิตกลูโคสไซรัปด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดที่ผลิตจากเถ้าหนักชานอ้อย;Decolorization of glucose syrup by granular activated carbon obtained from bagasse bottom ash

97. เครื่องต้นแบบสำเร็จรูปสำหรับการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย

98. การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลโดยใช้เถ้าลอยชานอ้อย;Adsorption of Lead in Waste Water from Sugar Factory using Adsorbents based on Bagasse Fly Ash

99. เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด;Rolling cane juice machine

100. การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสำหรับการปลูกอ้อย ในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

Recent Posts