สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 296 เรื่อง

1. อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินกรดสำหรับปลูกอ้อย

2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

3. การออกแบบและพัฒนาสร้างชุดพรวนกำจัดวัชพืชในร่องอ้อย

4. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยอ้อย พ.ศ. 2518 – 2522

5. การศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยจากภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท (ฉบับที่ 1)

6. การศึกษาแมลงพาหะนำโรคที่สำคัญของอ้อย

7. เครื่องชุบท่อนพันธุ์อ้อยแบบเคลื่อนที่

8. การขยายพันธุ์อ้อยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนในหลอดแก้ว

9. การทดสอบเครื่องมือเตรียมดินปลูกอ้อยที่ผลิตในประเทศ

10. การวิเคราะห์ผลการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

11. สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย : ปัญหาอ้อย

12. การใช้ไขอ้อยเป็นสารหล่อลื่อในกระบวนการหลอมอัดรีดพลาสติก

13. สภาพปัญหาสารเสพติดในกิจการไร่อ้อย

14. ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการผลิตสารละลายอินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบกะด้วยเชื้อ Clostridium acetobutylicum จากกากน้ำตาลอ้อย

15. การผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากอ้อยโดย Zymomonas mobilis

16. การศึกษาโรคของอ้อยและงาที่เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา

17. การศึกษาการให้น้ำใต้ผิวดินในอ้อย

18. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพอ้อยลูกผสม เค.88 ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกร [อ้อยปลูกและอ้อยตอปีที่ 1]

19. การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย

20. การประมาณพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเทคนิคข้อมูลระยะไกล : กรณีศึกษา ระวางอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

21. การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย

22. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพอ้อยลูกผสม เค.90 ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกร [อ้อยปลูกและอ้อยตอปีที่ 1]

23. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอในภาคตะวันออก 1. ความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

24. การผลิตเยื่อชานอ้อยฟอกขาวจากแหล่งเพาะปลูกของภาคกลางตอนเหนือ

25. การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย

26. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการทำไร่อ้อย

27. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

28. การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

29. โรคใบขาวของอ้อยและยุทธการป้องกันกำจัด

30. การผลิตเยื่อเคมีจากกากอ้อยโดยการแช่ด้วยอ่างและต้มด้วยการเติมด่างกับออกซิเจน

31. การจัดการโรคใบขาวของอ้อย

32. การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2

33. การหาปริมาณธาตุต่างๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก

34. การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิคทางไอโซโทป

35. การศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ในแมลงนำโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงส่องผ่านและ In Situ-PCR

36. การศึกษาศักยภาพการใช้อ้อยเพื่อเป็นอาหารของโคนม

37. การศึกษาต้นทุนการผลิตและการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อยที่ปลูกโดยไม่ไถพรวน

38. การผลิตแอนติบอดีของเชื้อ Sugarcane mosaic virus เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างของอ้อย

39. การประเมินผลการใช้งานอ่างเก็บน้ำกลางคืนสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย

40. การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก

41. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคใบขาวอ้อยของเกษตรกร ในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

42. การเร่งรัดป้องกันโรคใบขาวของอ้อยในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43. การผลิตอาหารรวมที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้ว และแนวทางประเมินความต้องการโภชนะของโคนม

44. การใช้พืชคลุมดินวงศ์ถั่วเพื่อลดการใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

45. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยบางพันธุ์ที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน

46. การผลิตอาหารรวมที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม

47. อิทธิพลของเชื้อรา Humicola lanuginosa ที่มีต่อการผลิตไซแลนเนสและเยื่อกระดาษชานอ้อย

48. การใช้ประโยชน์ชานอ้อยจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

49. ปริมาณและการเคลื่อนที่ของน้ำในดินทรายชุดน้ำพอง ที่ใช้ผลิตอ้อยข้ามแล้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 [วช.-มก.]

51. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทาน โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกอ้อยในดิน ของโครงการชลประทานบางเลน จ.นครปฐม

52. การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 3

53. วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

54. การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม Canefert 1.0 (ระยะที่ 1)

55. ศึกษาการใช้อ้อยสดทั้งต้นเป็นอาหารหยาบเสริมในโคนมสาว

56. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Humicola lanuginosa ที่มีต่อการเก็บรักษาชานอ้อย

57. การเร่งรัดถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

58. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพอ้อยลูกผสม เค.95 ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกร [อ้อยปลูกและอ้อยตอ 1]

59. การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่งโรงงานในจังหวัดเลย

60. การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย

61. การนำซิลิกา-อะลูมินาและชานอ้อยที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตบล็อก

62. การผลิตกลิ่นควันเหลว จากชานอ้อยและกาบมะพร้าว

63. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ (SAR) ในการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อย ในจังหวัดอุดรธานี

64. ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดต่อการย่อยสลายแร่เฟลด์สปาร์เพื่อให้โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย

65. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

66. การผลิตเอธานอลจากชานอ้อยและผักตบชวา

67. การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อย โดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)

68. การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69. การศึกษาการจ่ายเงินส่งเสริมเพาะปลูกอ้อย บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด จังหวัดสระแก้ว

70. ชีวิตแรงงานรับจ้างในไร่อ้อย

71. การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลัก ในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72. การประเมินความสามารถในการไว้ตอของอ้อย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73. การป้องกันและกำจัดหนอนกอและโรคใบขาวอ้อยของเกษตรกร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอ้อย จังหวัดขอนแก่น

74. การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง

76. การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องหีบอ้อยพื้นบ้านในทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

77. การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)

78. การใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม

79. การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย

80. การศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุเพาะเมล็ดจากกากก้นตะกอนกรองอ้อย

81. การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์อ้อยชุมชน ปี 2546 อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

82. การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย

83. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

84. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเบียนหนอนกออ้อย และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae) ของหนอนกออ้อย เพื่อผลิตเป็นการค้า

85. ผลกระทบของการอัดแน่นดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย

86. การควบคุมประชากรหนอนกออ้อยด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ

87. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม สำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88. การศึกษาการแปรรูปยอดอ้อยในการเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม

89. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย โดยการปรับเปลี่ยนระยะแถวปลูกและอัตราปุ๋ยให้เหมาะสม

90. ความเป็นไปได้ในการประกันภัยพืช : กรณีศึกษา การปลูกอ้อยของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จำกัด (สกต.)

91. การบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานระบบท่อในพื้นที่ปลูกอ้อย

92. การผลิตกระดาษห่ออาหารและกระดาษเย็นไล่ยุงจากชานอ้อยในระดับขยายผล

93. การสังเคราะห์ซีโอไลต์ จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่ว ในน้ำเสียอุตสาหกรรม จากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง

94. ถังหมักต้นแบบสำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อยโดย saccharomyces carlsbergensis

95. การศึกษาการพัฒนาการผลิตเอทานอลแบบต่อเนื่องจากกากน้ำตาลอ้อย โดยใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในถังหมักแบบใช้เยื่อ

96. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหารแบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

97. การวิเคราะห์องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในเครื่องหีบอ้อยพื้นบ้าน

98. การศึกษาศักยภาพของลักษณะ ที่ใช้ในการคัดเลือกในขั้นที่ 1 และ 2 ของอ้อย เพื่อการไว้ตอ

99. การศึกษาการผลิตกรดแลคติกจากชานอ้อย

100. การคัดเลือกอ้อยต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

Recent Posts