สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 13 เรื่อง

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังและอ้อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพทางการเกษตรของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีในการปลูกอ้อย เฟสที่ 2

3. การพัฒนาวัสดุสองมิติสมัยใหม่เพื่อทำฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ

4. เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

5. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพทางการเกษตรของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีในการปลูกอ้อย

6. การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยชานอ้อยผสมยางธรรมชาติเพื่อผลิตบล็อกยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

7. การประยุกต์ใช้กากตะกอนอ้อยและวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดในจังหวัดบุรีรัมย์

8. การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวของอ้อย โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวและการวัดเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิค Real-time LAMP

9. โครงการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO) และจัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตามข้อผูกพันกับ WTO ที่ให้ลำดับความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

10. การวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยภาคสนามโดยใช้ตัวตรวจจับแสงย่านใกล้อินฟราเรดแบบหลายความยาวคลื่น

11. การพัฒนากระบวนการผลิตไฮเทนจากวัตถุดิบชีวมวลประเภทน้ำตาลโดยใช้น้ำอ้อยเป็นสับเสตรท ต้นแบบ

12. การพัฒนากระบวนการหมักที่ประหยัดพลังงานโดยการใช้แบคทีเรียทนร้อนในการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพของน้ำอ้อยและเศษอาหารเพื่อผลิตกรด L-lactic

13. การเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts