สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 16 เรื่อง

1. การผลิตลูกชิ้นเนื้อขูดปลาหมึกกระดองเสริมผัก

2. การศึกษาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์ไคตินในเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึกชนิดต่างๆ

3. การหาปริมาณฟอร์มาลีนในอาหารสดในตลาดเขตเทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

4. รายงานการวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียมในปลาหมึกส่งออก;Cadmium Contents Monitoring in Exporting Cephalopod

5. รายงานการวิจัยเรื่องผลเปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากใบของต้นหนวดปลาหมึกและผกากรองเพื่อใช้เป็นยาฆ่าหอย;Comparison between crude extract of Brassaia Actinophylla and Lantana Camara as plant Molluscicide ;ผลเปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากใบของต้นหนวดปลาหมึกและผกา

6. ชีววิทยาการแพร่ขยายพันธุ์ของหมึกกล้วย Loligo duvauceli และ L. chinensis บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

7. รายงานฉบับสมบุรณ์ผลของโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตและสารทดแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อเนื้อสัมผัสของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง;Effect of sodium chloride, sodium tripolyphosphate and alternative phosphate compounds on texture of frozen cuttefish

8. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม;The study of katoy squid drying using co-heating technique

9. รายงานการวิจัยความหลากหลายของพรรณปลาหมึกในบริเวณหมู่เกาะตะรูเตาและใกล้เคียงความหลากหลายของพรรณปลาหมึกในบริเวณหมู่เกาะตะรูเตาและใกล้เคียง;Diversity of cephalopod fauna in Taru-Tao Islands and adjacent area

10. รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกในคาบสมุทรไทยตอนล่างDiversity of Fossil Cephalapods in Lower Peninsular Thailand;ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ปลาหมึกในคาบสมุทรไทยตอนล่าง;รายงานการวิจัย

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเล;Development of functional rice-based food products fortified with cephalopod ink

12. การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในซอสชนิดข้น;Production of protein hydrolysate from Beka squid by enzymes and its application in thick sauce

13. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในปลาหมึกสดและกุ้งสด ในพื้นที่ชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี;การตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในปลาหมึกสดและกุ้งสด ในพื้นที่ชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี;The Screening of Formalin Contamination

14. การประยุกต์ใช้การเคลือบวิตามินซีและชาเขียวและการปรับสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ การเก็บรักษาเนื้อหมึกต้ม: การเคลือบวิตามินซีและชาเขียว

15. การประยุกต์ใช้น้ำแข็งที่ผสมกรดอินทรีย์จากธรรมชาติ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหมึกกล้วย

16. การใช้ไคโตซานจากแกนหมึกร่วมกับน้ำนึ่งปลาแมคเคอเรลเป็นสารเสริมการเจริญเติบโตในกุ้งทะเลเศรษฐกิจ

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts