กรมประมง

จำนวน 20 เรื่อง

1. การทดลองเปรียบเทียบผลจับหมึกสายจากลอบหมึกสายที่ทำจากวัสดุต่างกัน

2. การทำประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

3. การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย

4. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายขาว (Amphioctopus aegina (Gray, 1849)) บริเวณอ่าวไทยตอนใน

5. ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บ้านบางขยะ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

6. ความสดและวิธีการละลายที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่สูญเสียในผลิตภัณฑ์หมึกกระดองและหมึกกล้วยแช่เยือกแข็งแบบก้อน

7. สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

8. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata และ S. recurvirostra บริเวณอ่าวไทย

9. การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย

10. การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกระดอง ชนิด Sepia aculeta และ Sepia recurvirosta ในอ่าวไทย

11. สภาวะการทำประมงและประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหมึกในน่านน้ำไทย

12. ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

13. การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน

14. การวางลอบหมึกที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

15. ชีววิทยาบางประการของหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ทางฝั่งทะเลอันดามัน

16. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย

17. การประมงหมึกสายโดยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ในอ่าวไทย

18. สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย

19. การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย

20. ผลของการเสริมน้ำมันตับปลาหมึกในระดับต่างกันที่ทีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมันในปลาดุกลูกผสม

ที่มา : กรมประมง

Recent Posts