มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 34 เรื่อง

1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายขาว (Amphioctopus aegina (Gray, 1849)) บริเวณอ่าวไทยตอนใน

2. การสำรวจทรัพยากรหมึกหอมบริเวณอ่าวไทยตอนบน

3. การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย

4. การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย

5. การประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

6. ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

7. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis (Gray, 1849) และ P.duvaucelii (d’Orbigny, 1835) ทา

8. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata และ S. recurvirostra บริเวณอ่าวไทย

9. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana lesson, 1830) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

10. หมึกกล้วยจากเรือประมงอวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2551

11. อัตราส่วนเพศและฤดูวางไข่ของหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana lesson, 1830) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกปี 2553

12. สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

13. เปรียบเทียบผลจับของลอบหมึกที่ความลึกน้ำและระดับการวางลอบต่างกัน

14. การประมงหมึกสายโดยเปลือกหอยจุกพราหมณ์ในอ่าวไทย

15. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’orbigny,1835) และ P.chinensis (Gray, 1849) บริเ

16. การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย

17. การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis Gray, 1849 และ P. duvaucelii d’Orbigan, 1835 ท

18. การประมงลอบหมึกแบบพับได้ที่บ้านเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

19. การสะสมของแคดเมียมและปรอทในหมึก

20. ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วในปลาหมึกและปลาทรายแดงจากแหล่งประมงในน่านน้ำไทย

21. การสะสมของแคดเมี่ยมในหมึกกล้วยที่จับโดยเรืออวนลากและเรืออวนไดหมึก

22. ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ในกรรมวิธีการแปรรูปเบื้องต้นหมึกและกุ้ง

23. การสำรวจทรัพยากรปลาหมึกจากเครื่องมือประมงลอบหมึก

24. รายงานการวิจัยเรื่อง การเฝ้าระวังปริมาณแคดเมียมในปลาหมึกส่งออก

25. การทดลองการทำการประมงเบ็ดตกหมึกประกอบแสงไฟล่อสีเขียว บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

26. ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยระหว่างปี 2538 และ 2539

27. แนวดำเนินงานทางวิชาการโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาหมึก

28. ผลของความเค็มต่างระดับต่ออัตราการพักไข่ปลาหมึกหอม, Sepioteuthis lessoniana Lesson

29. ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาหมึก, Sepioteuthis lessoniana Lesson และ Sepia pharaon

30. ระดับโลหะแคดเมียม ทองแดงและสังกะสีในปลาหมึกจากอ่าวไทย /|

31. การทดลองเพาะเลี้ยงหมึกกล้วย (Loligo duvaucelii Orbigny)

32. การศึกษาและทดลองหาขนาดตาอวนที่เหมาะสมในการประมงไดหมึก

33. องค์ประกอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากการประมงไดหมึก

34. เกลือแร่บางอย่างจาก กุ้ง ปลา ปลาหมึก ปู และหอย

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts