สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 14 เรื่อง

1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S.recurvirostra Steenstrup,1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

2. เปรียบเทียบผลจับของลอบหมึกที่ความลึกน้ำและระดับการวางลอบต่างกัน

3. สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

4. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกหอม (sepioteuthis lessoniana lesson, 1830) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

5. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด sepia aculeata และ s.recurvirostra บริเวณอ่าวไทย

6. ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

7. การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน

8. สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ปีงบประมาณ 2553-2554

9. โครงการห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี:กลุ่มปลาและหมึก

10. การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจน บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11. การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย

12. การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย

13. การสำรวจทรัพยากรหมึกหอมบริเวณอ่าวไทยตอนบน

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเล

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts