สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 13 เรื่อง

1. ขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม

2. การวิจัยการผลิตแผ่นใยไหมด้วยการเลี้ยงไหมแบบไม่เข้าฝักสำหรับถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อการ ผลิตในเชิงพาณิชย์

3. การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่

4. การผลิตไหมครบวงจรแบบไม่เบียดเบียนสำหรับอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

5. การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล

6. การพัฒนาแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล

7. การศึกษาการแปรรูปไหมไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ : การสังเคราะห์โครงสร้าง กระดูกเทียม

8. การพัฒนาอาหารที่เป็นยา และผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหมเหลือง และอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน

9. การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตผงไหมในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

10. โครงการการพัฒนาแอนโธไซยานินเม็ดจากลูกหม่อนสกัด เป็นอาหารเสริมเพื่อการต้านอนุมูลอิสระ (ต่อยอดจากปี 2556)

11. การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนผงที่มีสารออกฤทธิ์สูงและผลของใบหม่อนต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยไทย

12. การพัฒนาแอนโธไซยานินเม็ดจากลูกหม่อนสกัด เป็นอาหารเสริมเพื่อการต้านอนุมูลอิสระ

13. การหมักจุลินทรีย์ระดับไพลอตสเกลเพื่อผลิตโปรติเอสสำหรับการลอกกาวไหม

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts