สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 180 เรื่อง

1. การย้อมไหมจากใบหูกวางโดยใช้สารช่วยติดสี ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา;Silk dying using leaves of umbrella tree and mordant in Tambon Klongmuang Chakkarat district Nakhon Ratchasima province

2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

4. การย้อมสีเส้นไหมด้วยใบขี้เหล็กโดยใช้สารช่วยติดสีต่างชนิดกัน

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหางกระรอก

6. รายงานการวิจัยเรื่องบุคลิกภาพที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ของผู้นำการทอผ้าในชุมชนทอผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ;Personalities of Weaving trainer trainer on the Effectiveness of a Specific Type of Knowledge transfer : A Case Study of Thai Silk

7. การสร้างเครื่องสาวไหมเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมของท้องถิ่น;Building Silkthread drawing machine for developing local handicrafts

8. การใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นทำสีย้อมผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์;Useing local natural material for dyeing of Surin silk

9. ซัมป็วตโซ้ด : ผ้านุ่งไหมชาวไทยเขมรสุรินทร์

10. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือ : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านคาบเหนือ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์;Environment Conservation Resulted from a Handmade Silk Weaving Process: A case Study of Ban Karb-Nuea Silk Weaving Group,

11. การวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นไหมพิเศษเชิงพานิชย์;The Development of Silk Fibers Utilizing for Industrial Application.

12. โครงการออกแบบลวดลายไหมพรมถักสำหรับกระเป๋าชุด Mood ;Mood = Ornament Design for Crochet bag in Concept Mood

13. การศึกษาและเปรียบเทียบค่ายังมอดุลัสของเส้นผ้าไหมพันธุ์นางน้อยและพันธุ์ดอกบัว;Study and comparison the young’s modulus of nangnoi and dogbau variety silk thead

14. การศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรโพน บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

15. ระบบฐานข้อมูลลายผ้าไหมพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม – กาฬสินธุ์;Program Database of Maha Sarakham-Khalasin Silk

16. การดำเนินงานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม หมู่ 9 ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

17. ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว :รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัย;Effects of copper compounds on the control of anthurium leaf blight

18. รายงานการวิจัยเรื่อง การเตรียมผงเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม;Sericin Powder Preparation from Silk – Degumming – Water

19. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การเตรียมผงไฟโบรอินชนิดไม่ละลายน้ำระดับไมโคร-นาโนเมตรจากปุยไหม ;An insoluble micro-nanometer scale fibroin powder preparation from silk floss

20. โครงการวิจัยชุดห้องสมุดมีชีวิตกรณีศึกษา ระบบสารสนเทศผ้าไหมแพรวาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

21. การพัฒนากระบวนการเครือข่ายการเรียนรู้ กรณีศึกษา เครือข่าย “ฝ้าย ไหม ไผ่ โบราณ” จังหวัดกาฬสินธุ์

22. การลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ;Silk degumming with carica papaya linn.’s latex

23. เปรียบเทียบผลผลิตไหมลูกผสมและไหมพื้นเมือง;Comparison Yield of Hybrid Silkworm and Native Silkworm

24. เปรียบเทียบการใช้หม่อนพันธุ์ต่างๆ เลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสม;Comparison of Mulberry Varieties of Hybrid Silk Worm Rearing

25. การศึกษาผลการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อหนอนไหมวัยที่ 2;A Study on Residual Effects of Pesticides on the Second Instar of Silk Worm Larva

26. การประดิษฐ์เครื่องแยกและทำความสะอาดรังไหมไทย;The Invention of the cleaning and Separation Machine for the Thai Silk Cocoon.

27. การศึกษาผลของลักษณะการหั่นใบหม่อนเลี้ยงไหมวัยอ่อนต่อความแข็งแรงของหนอนไหมและคุณภาพรังไหม;The Study of the Chopping of Mulberry Leaves for Rearing the Early Instar Silk Worms on the Vigor of Silk Worm and the Auality of the Cocoons

28. ผลกระทบต่อการเติบโตของหนอนไหมวัยอ่อน จากการใช้สารสกัดสะเดาและยาสูบในการควบคุมเพลี้ยไฟหม่อน;Effect of Neem Extract and Tobacco Extract for Mulberry Thrips,Pseudodendrothrips sp., controlling on young silkworm larvae growth

29. การเปรียบเทียบไหมไทยลูกผสมเชิงเดี่ยวในสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง;Comparision on Practical Characters of Thai single cross Silkworm Races in Lampang Agricultural Research and Training Center

30. การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสาวไหม LARTC 1;A test on the efficiency of cottage basin “LARTC”

31. การพัฒนาเครื่องยนต์เผาไหม้แบบเนื้อเดียว;Development of homogeneous charge compression ignition engine

32. เครื่องอบรังไหมด้วยเตาแก๊สอินฟราเรด;Silk deyer machine with infrared gas neater

33. การวิจัยและพัฒนาการย้อมเส้นไหมและฝ้ายด้วยผงสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ;Research and Development Dyeing Silk Yarn and Cotton With Collor Powder from Natural Product

34. การวิจัยและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์;A Research and Development of Dyeing Silk Yarn With Natural Dyes Kalasin’s Traditional Silk: Praewa

35. การศึกษาวิธีป้องกันการตกสีของผ้าไหมไทย;The Study of Colour Fastness Preventing

36. การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ;The Feasibility study of Developing silk fibers untilizing in producing bullet proof vests

37. การใช้ประโยชน์จากเศษไหม;The Utilization of Waste silk

38. โครงการหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท จังหวัดบุรีรัมย์ : การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม

39. รายงานฉบัับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุึงเทพ โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท ปี 2548 (โครงการย่อย) : โครงการพัฒนาเส้นด้ายไหมใยสั้นจากไหมป่าอีรี่

40. รายงานการวิจัยการผลิตเส้นใยไหมระดับนาโนเมตรโดยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต;Production of silk nanofibers by electrospinning process

41. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาโปรตีนจากดักแด้ไหมและสารละลายกาวไหม ;Study of protein from silkworm and sericin solution;การศึกษาโปรตีนจากดักแด้ไหมและสารละลายกาวไหม

42. รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อ ความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหมแพรวาสายวัฒนธรรมผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ;รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่อ ความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณ

43. รายงานฉบับสมบูรณ์ศึกษาการเจริญของเชื้อรา Cordyceps sp. บนดักแด้ไหม;Study on growth of cordyceps sp. on pupa of silkworm, bombyx mori ;ศึกษาการเจริญของเชื้อรา Cordyceps sp. บนดักแด้ไหม

44. การพัฒนากระบวนการผลิตผงไหมไฟโบรอินจากรังไหมพันธุ์ไทย ;Process Development for the production of silk fibroin powder from Thai Silk cocoon

45. การศึกษาเพื่อหาอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญและผลผลิตของใบหม่อนและผลต่อการเลี้ยงไหมในดินชุดสันทราย;Studies on the evaluation of chemical fertilizer rates on growth and yield of mulkerry and effects on silkworm rearing in sunsai soil series;รายงานผลงา

46. รายงายการวิจัยการศึกษามลภาวะทางดินและน้ำอันเนื่องจากของเสียและอุตสาหกรรมการผลิตผ้าไหม

47. รายงานการวิจัยการศึกษามลภาวะทางดินและน้ำอันเนื่องจากของเสียและอตุสาหกรรมการผลิตผ้าไหม

48. รายงานการวิจัยการใช้เส้นใยจากตัวไหมเป็นวัสดุเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบอีพอกซี;Silkworm fiber for reinforcing epoxy composite

49. รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของสารเคมีโรยตัวต่อเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญของไหมและผลกระทบต่อผลผลิตไหม;The efficacy of bed disinfectant on the major pathogen of silkworm disease and silkworm product

50. รายงานการวิจัยเรื่องภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหมขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

Recent Posts