ไวน์ผลหม่อน

     เมื่อนำผลหม่อนไปศึกษาการทำไวน์ โดยใช้ผลหม่อนสีแดง : สีม่วง ในอัตราส่วน 1: 1 หรือ 1 : 2 ไปผสมกับน้ำตาลและน้ำในอัตราส่วน 1.5 : 1.0 : 4.5 หมักด้วยเชื้อยีสต์ Saccharamyces cerevisiae นาน 10 – 30 วัน จะได้ไวน์ที่มีรสชาติดี จากการทดสอบไวน์หม่อนที่หมักที่อุณหภูมิ15 องศาเซลเซียส, 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 และ 20 วัน พบว่าการหมักที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 และ 20 วัน ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้าน สี กลิ่น และรสชาติ มากที่สุด โดยมีแอลกฮอล์ 6.75 และ 8.00%

     การศึกษาต้นทุนต้นทุการผลิตไวน์ผลหม่อนพบว่า ต้นทุนการผลิตไวน์ผลหม่อน เกิดจากต้นทุนการผลิตขั้นต้นที่เพิ่มกำไรร้อยละ 30 จะมีต้นทุนการผลิตรวม 47.89 บาท/ลิตร หรือ 35.92 บาท/ขวด จนถึงต้นทุนการผลิตรวมที่เพิ่มกำไรร้อยละ 100 จะได้ต้นทุนการผลิตรวม 56.40 บาท/ลิตร หรือ 42.30 บาท/ขวด เป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 95.45 และเป็นต้นทุนคงที่เพียงร้อยละ 4.55ของต้นทุนการผลทั้งหมด

การทำไวน์หม่อน
ส่วนผสม
ผลหม่อนสีแดง : สีม่วง 1 : 1 หรือ 1 : 2 1.5 กิโลกรัม
น้ำตาล 1.0 กิโลกรัม
น้ำ 4.5 ลิตร
โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ (KMS) 15 กรัม / ไวน์ 10 ลิตร
เชื้อยีสต์ Saccharomyces Cerevisiae var. ellipsoides strain Burgandy
กรดน้ำส้ม

ขั้นตอนการทำ
เตรียมน้ำหม่อนเพื่อทำไวน์
โดยล้างผลหม่อนที่นำก้านออกแล้วให้สะอาดเติมน้ำ

แบ่งน้ำหม่อน 5% ของปริมาตรทั้งหมด น้ำหม่อนที่เหลือในขวดหมักไวน์

เติมน้ำตาลปรับความหวานเป็น 15 องศาบริกซ์ ปรับความหวานเป็น 20 องศาบริกซ์
ปรับ pH=4 ด้วยกรดมะนาว

ต้มเดือดเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ใส่ขวด ฆ่าเชิ้อจุลินทรีย์โดยต้มให้เดือดนาน
20 นาที ทิ้งให้เย็น

เติมเชื้อยีสต์อุดปากขวดด้วยสำลี หุ้มด้วย
กระดาษอลูมิเนียมทิ้งไว้จนเกิดฟองอากาศ 1-2 วัน ใส่เชื้อหมักแม่ส่าไวน์หมักที่ 15-25 องศาเซลเซียส นาน 20-30 วัน

กระดาษอลูมิเนียมทิ้งไว้จนเกิดฟองอากาศ
1-2 วัน
ใช้สายยางดูดไวน์ใส่ขวดทั้งตะกอน ตั้งทิ้งไว้จนไวน์ใส หมักในขวดประมาณ 2 สัปดาห์

ต้มฆ่าเชื้อที่ 60 องศาเซลเซียส 30 นาที
หรือใส่ KMS 1.5 กรัม/ไวน์ 10 ลิตร

บ่มในถังนาน 3-6 เดือน

บรรจุไวน์ในขวดปิดจุกคอร์ค วางนอนไว้
เพื่อทดสอบการรั่วซึมของไวน์

ปิดฝาครอบฝาขวด และปิดฉลากไวน์

ที่มา : กรมหม่อนไหม