มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 36 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยการประยุกต์วิธีไฟฟ้าเคมีเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมไหม

2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสำหรับการซักด้วยเครื่องกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

3. รายงานการวิจัยการศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมไหมไทย

4. รายงานการวิจัยเรื่องมัดคราม (ผ้าไหมย้อมคราม มาตรฐานสัญลักษณ์นกยูงทอง)

5. รายงานโครงการเรื่องเครื่องอบรังไหมสำหรับชุมชนควบคุมด้วยระบบปิด

6. รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการเชื่อมโยงข้ามและทดสอบประสิทธิผลของแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม

7. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2553, 12-15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

8. เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2554 “เปิดโลกทรรศน์พัฒนาการงานหม่อนไหม” 28-30 มิถุนายน 2554

9. ลายผ้าไหมกาบบัว : การออกแบบและการจัดการความรู้

10. รายงานการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม สำหรับการปลูกถ่ายผิวหนัง

11. การเพิ่มความเข้มข้นของเซอริซินจากน้ำทิ้งการลอกกาวเส้นไหมด้วยเมมเบรนและการดัดแปรเซอริซินด้วยวิธีทางเคมี

12. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง สำหรับอุตสาหกรรมผ้าฝ้ายและผ้าไหมในเขตจังหว

13. การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม

14. เทคโนโลยีเหมาะสมในการผลิตผ้าไหมเนื้อพลิ้วสำหรับหัตถอุตสาหกรรม

15. รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการใช้ผ้ารองในในการตัดเย็บผ้าไหม

16. การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ อุปสรรค์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงหม่อนไหมของเกษตรกรไทย

17. รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพการเพิ่มผลผลิตและการตลาดไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18. การปรับปรุงผลผลิตเส้นไหมไทยด้วยรังสีแกมมา

19. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยลูกผสมเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

20. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของสตรีชนบท

21. การเลี้ยงไหมของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ 2529/30-2531/32

22. รายงานการวิจัยการศึกษาเรื่องการทอผ้าไหมพุมเรียง

23. รายงานผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องภาวะการผลิต การตลาดและราคาไหม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2508

24. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2553, 12-15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

25. เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2554 “เปิดโลกทรรศน์พัฒนาการงานหม่อนไหม” 28-30 มิถุนายน 2554

26. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเลคตินจากใบหม่อน ความจำเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิค และการวิศวกรรมโปรตีนเพิ่มความ

27. ชุดดินปลูกหม่อนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

28. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาสารสกัดหม่อนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

29. การประยุกต์ใช้ใบหม่อนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติระบบเอกซ์ทรูชัน

30. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน

31. การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ อุปสรรค์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงหม่อนไหมของเกษตรกรไทย

32. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของสตรีชนบท

33. อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและคุณภาพของหม่อน

34. ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกหม่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35. การศึกษาวิธีขยายพันธุ์หม่อนต่างประเทศ 1: การศึกษาเบื้องต้นในการใช้วัตถุปักชำ

36. การศึกษาวิธีขยายพันธุ์หม่อนต่างประเทศ 2: การหาระยะเวลาในการปักชำ

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts