สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 212 เรื่อง

1. รายงานผลการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิจัยหม่อน-ไหม

2. รายงานผลการค้นคว้าวิจัยยาง หม่อนไหม

3. เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง หลักการจัดทำเอกสารหนังสือในการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุมสายไหม จงกลศึก

4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องสาวไหมเส้นพุ่ง (ใช้แรงคน)

5. เปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศที่ไข่ผลิตจากต่างประเทศกับภายในประเทศ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

6. การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลฝีเย็บด้านผิวหนัง ระหว่างการเย็บด้วยเอ็นละลายและการเย็บด้วยไหมดำ

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของสตรีชนบท

8. อัตราพันธุกรรม ของลักษณะการให้ผลผลิตของไหม

9. การศึกษาความสามารถในการรวมตัวของไหมพันธุ์ที่ฟักออกตลอดปี และพันธุ์ที่ฟักออก 2 ครั้งต่อปี

10. การปรับปรุงผลผลิตเส้นไหมไทยด้วยรังสีแกมมา

11. เครื่องจักรผลิตจ่อลวดเลี้ยงไหม

12. อิทธิพลของพืชอาหารต่อการผลิตใยไหมป่า Antheraea mylitta Drury

13. สถานการเพิ่มผลผลิตและการตลาดไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14. ปัญหาของธุรกิจไหมไทยเพื่อการส่งออก

15. การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2444-2455)

16. หนูผิดไหมที่ขายตัว : บริบททางสังคมวัฒนธรรมของหญิงบริการทางเพศ

17. เทคนิคการย้อมสีเส้นไหมไทยด้วยสีจากครั่ง

18. ผลของเลคติน จากใบหม่อนต่อการย่อยอาหารของหนอนไหม

19. การทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ

20. การคัดเลือกพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไหมในจังหวัดเชียงใหม่

21. การใช้ดักแด้ไหมป่นในอาหารแม่สุกรระยะอุ้มท้องและเลี้ยงลูก

22. การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติในภาคอีสานของไทย

23. การศึกษาแนวทางในการผลิตและการใช้น้ำมันผ่านกรรมวิธีจากวัตถุดิบหนอนไหม (ดักแด้) เพื่อการบริโภค (ปีที่ 1)

24. การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการเลี้ยงไหมป่าอีรี่

25. การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ

26. การพัฒนารูปแบบของหลักค้นหมี่ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมทอผ้าไหมขนาดย่อมในชนบท

27. การศึกษาแนวทางในการผลิตและการใช้น้ำมันผ่านกรรมวิธีจากวัตถุดิบหนอนไหม (ดักแด้) เพื่อการบริโภค (ปีที่ 2)

28. ผลกระทบของเลคตินจากใบหม่อนต่อโปรทีเอสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม

29. ผลของน้ำร้อนและกรดเกลือที่อุณหภูมิสูงต่อไข่ไหมในการควบคุมโรคเพ็บบริน และการสำรวจการระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30. การปรับปรุงพันธุ์ไหมลูกผสมเหลืองพิรุณและการศึกษาพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมในการเลี้ยง

31. การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง

32. การใช้หนอนไหมป่าอีรี่ Philosamia ricini Boisd. เป็นอาหารปลาสวยงาม

33. โรคของไหม-หม่อนที่สำคัญ และการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวินิจฉัยและการป้องกันกำจัด

34. ประสิทธิภาพของสารเคมีโรยตัวต่อเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญของไหม และผลกระทบต่อผลผลิตไหม

35. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

36. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไหมป่าอีรี่ เพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

37. โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

38. รูปแบบศิลปะและการจัดการผ้าทอที่ส่งผลต่ดความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าไหมแพรวาสายวัฒนธรรมผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์

39. การศึกษาอายุไข่ไหมและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อการฟักออกของไหมพันธุ์นางลาย

40. คุณค่าในผ้าไหมมัดหมี่ ตามการรับรู้ของอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ

41. การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี

42. การทดสอบสารเคมีกับตัวไหมเพื่อป้องกันโรค

43. การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากขมิ้นชันแห้ง

44. ด้ายปั่นมือจากไหมป่าอีรี่

45. สภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษา : อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

46. การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

47. การศึกษาและพัฒนารูปลักษณ์ด้านกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ สำหรับงานหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

48. ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนรุ่นการเลี้ยงไหมในห้องเลี้ยงไหมสาธิต ของเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

49. การศึกษาการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ในอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

50. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหม่อนไหม ปี 2545

Recent Posts