โอกาสการส่งออกไหม

     ประเทศ ไทยเป็นแหล่งผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจำนวนมาก และในแต่ละปีมีการส่งออกไหมและผลิตภัณฑ์ได้มูลค่ามากกว่าพันล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา : กรมหม่อนไหม