กระดาษใยไหม

     การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้รังไหมสำหรับสาวเอาเส้นใยไหมใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาได้มีการวิจัยและพัฒนานำเอาวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไหมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเป็นทางเลือกของผู้เลี้ยงไหม รวมทั้งลดต้นทุนของการผลิตไหม จึงได้ดำเนินการทำกระดาษใยไหมหรือแผ่นใยไหมจากหนอนไหมเพื่อใช้เป็นวัสดุใหม่ ๆ สำหรับการใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ทำกระดาติดพนัก ทำพัด ทำโคมไฟ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ และใช้เป็นวัสดุในงานศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ขั้นตอนของการทำกระดาษใยไหม เริ่มตั้งแต่ทำการเลี้ยงหนอนไหมที่ฟักตัวออกจากไข่กระทั่งหนอนไหมสุก (หนอนไหมที่โตเต็มที่แล้วจะไม่กินใบหม่อน ลำตัวมีลักษณะหัดสั้นและใสกว่าตัวอื่น ๆ ชูหัวส่ายไปมาเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับพ่นใยทำรัง) ใช้เวลาประมาณ 20 วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเลี้ยงไหมและฤดูกาล รวบรวมหนอนไหมที่สุกแล้วไว้ในภาชนะที่มีผิวลื่นมัน ป้องกันหนอนไหมไม่ให้ไต่เพ่นพ่านและรองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ชั้น ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30 ชั่วโมง เพื่อให้หนอนไหมได้ขับถ่ายของเสียออกให้หมด ต่อจากนั้นนำหนอนไหมไปวางไว้ให้สม่ำเสมอบนแผ่นกระดาษไม้อัดที่รองพื้นด้วยตาข่ายในล่อน ใช้หนอนไหมประมาณ 300 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ปล่อยให้หนอนไหมพ่นเส้นใยเป็นเวลา 2 – 3 จากนั้นเก็บรวบรวมเอาหนอนไหมออกจากตาข่ายไนล่อนและทำการลอกเอาแผ่นใยไหมออก ก็จะได้แผ่นใยไหมหรือกระดาษใยไหม ซึ่งเกิดจากหนอนไหมพ่นเส้นใยให้เป็นใยไหมโดยตรง กระดาษใยไหมที่ได้มีการยืดตัว21% เราสามารถกำหนดความหนาบางของกระดาษใบไหมได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ให้หนอนไหมพ่นเส้นใย กระดาษใยไหมที่มีลักษณะบางจะนุ่มนวลและเห็นเส้นใยที่สวยงามกว่ากระดาษใยไหมที่หนา เมื่อหนอนไหมพ่นเส้นใยหมดแล้วก็จะกลายเป็นดักแด้และสามารถนำไปปรับปรุงอาหารได้

ที่มา : กรมหม่อนไหม