กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 17 เรื่อง

1. การลดการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

2. การพัฒนาการจัดการศัตรูผลิตผลเกษตรเพื่อรักษาคุณภาพ

3. อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ

4. สำรวจรวบรวมและจำแนกเชื้อราแป้งสาเหตุโรคพืช

5. จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช

6. ความหลากชนิดและประชากรของหอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืช

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตผงไหมในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

8. การใช้จูวีไนล์ฮอร์โมนในการเพิ่มผลผลิตรังไหม

9. การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย

10. ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35

11. เปรียบเทียบคุณลักษณะของไหมลูกผสมพันธุ์ใหม่

12. การสร้างหม่อน Tetraploid จากหม่อนที่มีความต้านทานโรครากเน่า

13. ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35

14. การวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบผลผลิตรังไหมต่อผลผลิตรังไหมของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน (Bombyx Mori L.)

15. การเปรียบเทียบคุณลักษณะพันธุ์และระยะเวลาการเก็บรักษาไข่ไหมป่าอีรี่(Philosamia ricini Boisduval)

16. การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย

17. เปรียบเทียบคุณลักษณะของไหมลูกผสมพันธุ์ใหม่

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts