กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 12 เรื่อง

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตผงไหมในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

2. การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย

3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะพันธุ์และระยะเวลาการเก็บรักษาไข่ไหมป่าอีรี่(Philosamia ricini Boisduval)

4. เปรียบเทียบคุณลักษณะของไหมลูกผสมพันธุ์ใหม่

5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตผงไหมในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

6. การใช้จูวีไนล์ฮอร์โมนในการเพิ่มผลผลิตรังไหม

7. การวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบผลผลิตรังไหมต่อผลผลิตรังไหมของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน (Bombyx Mori L.)

8. การสร้างหม่อน Tetraploid จากหม่อนที่มีความต้านทานโรครากเน่า

9. ผลของกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของน้ำหม่อนผสมน้ำผึ้งชนิดผง

10. การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ำหม่อน (Murus alba L.) สกัดผสมน้ำผึ้ง

11. ผลของ NAA ต่อการออกรากของท่อนพันธุ์หม่อนนครราชสีมา 60

12. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานผลหม่อนในจังหวัดน่าน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts