สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 24 เรื่อง

1. การคุ้มครองพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวใหม่ที่หอม ไม่ไวต่อช่วงแสง และต้นเตี้ย ซึ่งพัฒนาจากพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105

2. การพัฒนาเครื่องกะเทาะและทำความสะอาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

3. ปริมาณเมล็ดแข็ง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเขียวในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน

4. การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นการค้า 22 ชนิด

5. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์

6. การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

7. การพัฒนาวิธีการประเมินความแก่เมล็ดพันธุ์พริกด้วยการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์จากเปลือกหุ้มเมล็ด และวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริกโดยการลดความชื้นแบบยิ่งยวดและดัดแปลงบรรยากาศเก็บรักษา

8. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำจากลักษณะภายนอกแบบไม่ทำลายด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล

9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำ เพื่อการเพาะงอกและการทำลายเชื้อของเมล็ดพันธุ์พริก

10. โครงการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 แบบมีส่วนร่วม

11. การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2

12. การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

13. การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

14. การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

15. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกต้นทุนต่ำโดยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

16. การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย

17. การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่

18. การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร

19. การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ระยะที่ 2

20. การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ UBU 101

21. การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2)

22. การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

23. การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต

24. การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts