สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 104 เรื่อง

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของนกและชนิดพันธุ์ของนกที่ช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืชบริืเวณเขาชอนเดื่อในวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

2. การวิจัย การเก็บรักษาและระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนที่ผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. การเจริญเติบโตและศักยภาพในการสร้างเมล็ดพันธุ์ของมันแกว (Yam Bean) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม;Growth and Seed Yield Performance of Yam Bean (Pachyrhizus erosus) in Borabur, Mahasarakham

4. การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยใช้สาร NAA และเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์;An Improvement of Seed Yield and Quality of Water Convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk.) by Using NAA and Seed Thresher

5. การศึกษาประสิทธิภาพของแท่งเพาะเมล็ดพันธุ์คะน้าและผักกาดขาว;Efficiency of Various Germinating Plug in Growing Chinese Kale and Chiness Cabbage Seeds

6. ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่าง ๆ บนพื้นที่เขาซาง;EFFECT OF FERTILIZERS APPLICATION ON SEED YIELD AND SEED QUALITY OF GUINEA GRASS AT KHAO-SANG

7. ศึกษาระยะปลูกและวิธีการตัดแต่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม;Study on Spacing and Pruning for Hybrid Seed Production of Tomato

8. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของพริกยักษ์ 2 พันธุ์ และการควบคุมวัชพืชที่เหมาะสม;Study on Suitalbe Weed Control and Two Varieties of Sweet Pepper for Hybrid Seed Production

9. ศึกษาวิธีเขตกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้งประเภทบริโภคดอกและใบ;Technique on Seed Production of Green Choisan Brassica chinensis Jusl, var. parachinensis (Bailey), Tsen & Lee

10. อิทธิพลของสารเคมีคลุกเมล็ดที่มีต่อความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ 2 พันธุ์;Effect of Chemical Seed Treatments on Storability in 2 Barley Seed Varieties

11. เครื่องปลูกเมล็ดพันธุ์พืชไร่;A Planter for Agronomic Seeds

12. การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ. อุ้มผาง จ. ตาก;The Extension Field for Vegetable Production and Seed Production Technology at the Border Patrol Police Schools, Umpang Amphur, Tak Province

13. ผลของน้ำยาสูบต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ;Influence of Tobacco Extract Solution on the Germination of Tomato Seeds

14. ผลของสมุนไพรขมิ้นชันต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ;Influence of Kaminchan Medicinal Plant on the Germination of Tomato Seeds

15. ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้การพักตัวของเมล็ดพันธุ์แตงโม;Study on the Optimum method for Watermelon Seed Dormancy Breaking

16. ผลของการใช้เชื้อไรโซเบียม 5 สายพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของโสนแอฟริกัน;Effect of 5 Rhizobium Strains on Growth, Seed Yield and Seed Qualiy of Sesbania rostrata Brem and Oberm

17. อิทธิพลของจำนวนผลต่อต้นต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม;Effect of Fruit Number per Plant on Seed Yield and Seed Quality of Water melon (Citrullus vulgaris Schrad.)

18. ผลของการเคลือบผิวและการเก็บในถุงพลาสติกปิดสนิทต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง;effects of waxing and sealed plastic bag storage on quality and storage life of soybean seed

19. รายงานการวิจัยการออกแบบและสร้างตู้ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืช;Germination chamber design and implementation

20. อิทธิพลของการมีอยู่ของเอ็นไซม์เพอรอกซิเดส ต่อการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าว : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการมีอยู่ของเอ็นไซม์เพอรอกซิเดส ต่อการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าว ;Influences of the existing of peroxidase enzyme on rice seed dormancy

21. การประเมินพันธุ์ถั่วเหลือง (1) ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์;Soybean varieties evaluation (I) seed vigor

22. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน ;Study on soybean seed production under paddy field conditions in rainy season

23. การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลิ้นจี่โดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ : การตอบสนองของเมล็ดพันธุ์ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยต่อรังสีแกมม่า;The Studies on Litchi sinensis Sonn. improvement through induced mutation

24. การผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย;Mustard essential oil production from Thai grown seeds

25. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก;Preliminary study of seed production : French bean;การศึกษาแนวทางผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก

26. การศึกษาการผลิตฝักสดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา;Investigations of sweet pea fresh pod and commmercial seed production

27. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว;รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว;Study on seed technologu in okra (Abelmoschud esculentus L. Moench)

28. การผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกพังพวย;Vinca seed production

29. การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;Seed quality testing in wheat grown under up-north conditions

30. การพักตัวของเมล็ดในระหว่างการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-3 และไทนาน 9

31. รายงานการวิจัยการสำรวจโครงสร้างของเปลือกหุ้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะเมล็ดย่นโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด;Observation of wrinkled soybean [Glvcine max (L.) Merrill] seedcoats by scanning electron microscope

32. การพัฒนาต้นแบบด้วยระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์;Development of Seed Testing Database Model

33. การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์สุรนารี 1 และถั่วเขียวพันธุ์ มทส 1 ในระดับการค้า

34. รายงานการวิจัยการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ;Determination of accuracy of difference kinds of seed moiseture meters

35. รายงานการวิจัยการพัฒนาต้นแบบด้วยระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์;evelopment of seed testing database model

36. รายงานการวิจัยการพัฒนาเมล็ดและระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์สุรนารี 1;Seed development and maturity of stakeless yardlong bean cultivar SURANAREE 1

37. การศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์แตงโมของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์;The study the of the development process of separarting watermelon (Cirullus vulgaris Shard) seeds among farmers in Khok Lam village ,

38. รายงานผลการวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี-คะน้าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี-คะน้า;โครงการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี-คะน้าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ

39. ผลตกค้างในปีที่สามของหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น;Third year residual effect of rockphosphate on seed yield and seed quality of Khon Kaen

40. รายงานผลการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2543 เรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกช่อไสวและพริกช่อระย้า โดยวิธีการตากและการกะเทาะที่เหมาะสม;Improving seed quality of Choe Sawai and Choe Raya chilli pepper by appropriate seed handling techniques

41. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง;Increasing seed yield and seed quality of soybean through minor element fertilizers

42. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเทคนิค Elisa สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้ามในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการส่งออก;Development of ELISA techniques for diagnosis tomato wilt disease caused by target bacteria in e

43. โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44. รายงานฉบับสมบูรณ์ของการวิจัยพื้นฐานซึ่งได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2541 เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องแต้และเมล็ดพันธุ์หอมแดงภายใต้แหล่งปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน ;เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาด

45. รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร ;การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล

46. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2544 เรื่องอิทธิพลของสาร Socon-F1 ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ;อิทธิพลของสาร Socon-F1 on yield and seed quality of soybean;Influence of Socon-F1 on yield and seed quality

47. การใช้ปุ๋ยกำมะถันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในเขตน้ำฝน จังหวัดขอนแก่น ;รายงานการวิจัยการใช้ปุ๋ยกำมะถันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในเขตน้ำฝน จังหวัดขอนแก่น

48. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา 2 หมู่บ้าน;Self-care behaviour of the Northeast farmers involved in the dry season seed production : case study in 2 villages

49. อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

50. รายงานการวิจัยการใช้หินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จ.ขอนแก่น;การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จ.ข

Recent Posts