มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 48 เรื่อง

1. รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัง

2. รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ดาวดึงส์ อาคาร

3. รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเ

4. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 20 -24 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงข

5. รายงานการวิจัยการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

6. รายงานการวิจัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีขอ

7. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 23 -27 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

8. รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็น

9. รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดพิษณุโลก

10. การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ

11. ผลการตัดยอดที่มีต่อผลผลิตยอดอ่อน ผลผลิตเมล็ด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปอกระเจาฝักยาว

12. ผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2544-2551

13. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซาเพื่อการส่งออก

14. รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล

15. รายงานการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์อินทรีย์

16. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ และอาหารปลอดภัย

17. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

18. รายงานการวิจัยและพัฒนาโครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบถังหมุนในแนวตั้ง

19. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง (ศ.12.1)

20. รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ต่อผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาดำที่เพาะปลูกโดยการใช้เม

21. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง (ศ.12.1

22. รายงานการวิจัยอิทธิพลของจำนวนผลต่อต้นต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม

23. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิด : แตงกวา

24. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ พืชบางชนิด

25. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

26. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิด

27. ผลของการแช่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและผักกวางตุ้งดอกใน Organic solvents เพื่อยกระดับความสม่ำเสมอในการงอกของเมล็ด

28. ผลของเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนี

29. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิด

30. การอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและถั่วฝักยาวด้วยความร้อนแห้ง ณ อุณหภูมิสูง

31. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและพืชน้ำมันอื่น ๆ

32. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพืช บางชนิด

33. อิทธิพลของการเก็บเกี่ยวล่าช้าและวิธีการนวดที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง

34. อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน

35. การศึกษาหาประสิทธิภาพของความเร็วลมและอุณหภูมิในการอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

36. รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ฝ้าย

37. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและพืชน้ำมันอื่น ๆ

38. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง

39. รายงานการวิจัย การทดลองพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 2506-2508

40. รายงานการวิจัย การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การให้น้ำแบบประพรม และการคลุมดิน

41. การศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวและข้าวโพดหวานภายใต้สภาวะความควบคุมก๊าซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

42. การศึกษาการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

43. อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวาน

44. รายงานการวิจัย การทดสอบความงอกของเมล็ดพืชสมุนไพรบางชนิด

45. การตรวจสอบการถ่ายทอดเชื้อ Xanthomonas campestris pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนโดยผ่านทางเมล็ดถั่วเหลือง

46. การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน้ำมันในเมล็ดสูง

47. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต เพื่อให้อายุสั้น

48. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพดโดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท์

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts