สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 154 เรื่อง

1. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน

3. ผลของการนวดต่อความมีชีวิตและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในระดับเกษตรกร

4. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและพืชน้ำมันอื่น ๆ : อิทธิพลของเครื่องกระเทาะที่มีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดถั่วลิสง

5. อิทธิพลของขนาดของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงโม

6. อิทธิพลของการลดความชื้นและสภาพการเก็บรักษาต่อความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

7. การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ภาคกลาง

8. อิทธิพลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฝ้าย

9. สุขภาพเมล็ดพันธุ์พืช

10. การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ด้วยรังสีอินฟราเรด

11. การศึกษาวิธีการให้น้ำแบบต่าง ๆ ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

12. การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

13. การยอมรับของเกษตรกร ต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60

14. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผักโดยใช้สารดูดความชื้นและบรรจุในภาชนะอับอากาศ

15. การผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกพังพวย

16. ผลของการเคลือบผิวและการเก็บในถุงพลาสติกปิดสนิทต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

17. การตรวจแยกสายพันธุ์พืชผัก และการศึกษาทางสรีรวิทยาและชีววิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชผัก

18. ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

19. ผลของการใช้เชื้อไรโซเบียม 5 สายพันธุ์ ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของโสนแอฟริกัน

20. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา 2 หมู่บ้าน

21. การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์

22. การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอกและผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้นเบื้องต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน

23. การเคลือบและการพอกเมล็ดพันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์

24. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จ.ขอนแก่น

25. อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

26. การใช้เทคนิค random amplified polymorphic DNA (RAPD) ตรวจสอบความตรงตามพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ แตงกวาและถั่วฝักยาว

27. โครงการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า

28. การสำรวจโครงสร้างของเปลือกหุ้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะเมล็ดย่น โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

29. การพักตัวของเมล็ดในระหว่างการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-3 และไทนาน 9

30. การศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์แอสเตอร์ที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปสู่การค้า

31. การใช้ปูนเผาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ : II อิทธิพลของอัตราปูนเผา ต่อความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

32. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น

33. การวิจัยเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในภาคใต้

34. การใช้ปูนเผาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ : I. การศึกษาความสามารถในการดูดความชื้นของปูนเผา

35. ผลตกค้างของหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น

36. ผลของการขาดน้ำที่มีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของถั่วเหลืองฝักสด 3 พันธุ์

37. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องเต้และเมล็ดพันธุ์หอมแดง ภายใต้แหล่งปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน

38. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน

39. การพักตัวและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์หมากแดง

40. พันธุ์และอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ที่เหมาะสมในการปลูกร่วมกับกาแฟในช่วง 1-3 ปีแรก

41. การผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย

42. ผลตกค้างในปีที่สามของหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น

43. อิทธิพลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู

44. ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ บนพื้นที่เขาซาง

45. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค DNA เพื่อรับรองการปลอดโรคพืชเป้าหมายในการส่งออกเมล็ดพันธุ์

46. ระยะเวลาที่ใช้ลดความชื้น และผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ถังอบยี่ห้อ KONGSKILDE รุ่น KCT 20-27

47. การศึกษาประสิทธิภาพของแท่งเพาะเมล็ดพันธุ์คะน้าและผักกาดขาว

48. อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกแบบหว่านของผักโขมพันธุ์ผัก

49. การใช้ตะแกรงของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ แบบตะแกรงและลม (Air Screen Cleaner) ยี่ห้อ Clipper รุ่น Super X 298 D สำหรับคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.10 ฤดูแล้ง ปี 2545

50. อัตราความเร็วรอบของเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรงและลม ที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว กำแพงแสน 2

Recent Posts