สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 287 เรื่อง

1. การสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

2. เครื่องผสมน้ำยางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก;Small machine combination latex with chemicals

3. รายงานวิจัย การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในดิน : กรณีศึกษาความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี

4. โครงการเศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตั้งแต่ พ.ศ.2539-2539

5. ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไทยฮั้วยางพาราจำกัด (มหาชน)

6. การทดสอบคุณภาพรอยต่อจากการเพลาะไม้ยางพาราแบบต่อชนด้วยกาววิทยาศาสตร์

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ;Factors that Have Affected Making a Decision on Growing Agriculturists’ Rubber Tree Plants in Sisaket Province.

8. การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน;Study on kind of plants suitable for intercrop between rows of para rubber in farmer fields during rainy season before pare rubber

9. การศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก;The study on general information of para rubber plantation of the famers in Phitsanulok

10. การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน;Study on kind of plants suitable for intercrop between rows of para rubber in farmer fields during rainy season before para rubber

11. การปลูกพืชร่วมแบบผสมผสานเพื่อการเสริมรายได้ และการมีกิจกรรมอื่นๆในช่วงว่างงานระหว่างที่ต้นยางพารายังไม่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝน 2550;Study on kind of plants suitable for intercrop between rows of para rubber in farmer fields during rainy season before para ru

12. การระบาดของโรคของยางพารา;Epidemic of Para Rubber Plants

13. การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งยางพาราโดยอาศัยความร้อนจากตัวรับรังสีและจากแหล่งอื่น

14. เครื่องผสมปุ๋ยสำหรับยางพารา

15. เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา

16. การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดยางพารา

17. รายงานโครงการวิจัย โครงการวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพารา;Development of rubber sheet peeling and washing machine

18. การศึกษาศักยภาพของเถ้าขี้เลื่อยไม้ยางพาราใช้ในงานคอนกรีต

19. รายงานการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของงานกัดตัวอักษรบนไม้ยางพาราด้วยเครื่องกัดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

20. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยสร้างเครื่องต้นแบบอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา;The prototype of Compression Rubber MOuld Machine

21. การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์;A Using Para Rubber to improve the Strength and Insulation Properties of Autoclaved Aerated Lightwei

22. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใช้การกระตุ้นด้วยไอน้ำ : รายงานการวิจัย;Production of activated carbon from rubber seed shell using steam activation

23. การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

24. รายงานการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานจากไม้ยางพารา ;The Improvement of Isan Folk Musical Instrument made from rubber wood ;การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานจากไม้ยางพารา

25. การพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ;Forecasting on Cultivated Area and Production Yield of Rubber Trees in Northern Thailand;รายงานการวิจัยเรื่องการพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของยางพาราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

26. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพารา;Tissue culture of hevea brasiliensis.

27. รายงานการวิจัยการศึกษาเอนไซม์พรีนิลทรานส์เฟอเรสในต้นยางพารา;Characterization of prenyltransferase from Hevea brasiliensis (rubber tree)

28. ประสิทธิภาพตลาดยางพาราในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ : นัยเพื่อการใช้ประโยชน์ตลาดล่วงหน้าของประเทศไทย

29. การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพไม้ยางพาราด้วยวิธีความร้อนที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้กับเตาอบที่มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

30. การพัฒนาคุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใยยางพาราและเถ้าไม้ยางพาราสำหรับประยุกต์ในระดับภาคสนาม

31. การเพิ่มผลผลิตของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 โดยใช้เทคนิคการกรีด;Increasing Production of Para Rubber RRIM 600 and RRIT 251 by Tapping Systems

32. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีร่วมกับซีโอไลท์ ต่อผลผลิตยางพารา;Effect of Organic Fertilizer and Fertilizer mixed with Zeolite on Yields of Para Rubber

33. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับตัดสินใจเลือกพื้นที่ ปลูกยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์;Application Of Geographic Information System For Decision Rubber Plantation In Kalasin Province

34. รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน;Rubber tree-legumes intercropping : drought tolerance and improvement of soil physical and chemical properties

35. รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน ;Rubber tree-legumes intercropping : drought tolerance and improvement of soil physical and chemical properties

36. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Effect of water supplies follow soil water potential by tensiometer to growths, quantity and qual

37. รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพาราเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและ เคมีดิน;The influence of rubber tree-legumes intercropping : growth and the root architecture of rubber tree for physi

38. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความหลากหลายของแมลงในสวนยางพาราที่มีการจัดการระบบการเกษตร; The diversity of insects in an agricultural management systems of Para rubber area

39. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่ ;Production of legume, green manual and forage crops seed in new rubber plantation

40. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พืชบำรุงดินและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราสร้างใหม่;Production of legume green manual and forage crops seed in new rubber plantation

41. รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาสูตรสารปรับปรุงดินร่วมกับเบนโทไนท์ที่เหมาะสมต่อสมดุลธาตุอาหารของต้นกล้ายางพาราเพื่อการทนแล้งในภาคอีสาน;Development on soil improvement materials with Bentonite for nutrients balance of rubber seedling for drought resistant in Nort

42. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พฤติกรรมการจำหน่ายวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย; Distribution behavior of different types of raw rubber products in Nong Khai Province

43. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์พันธุกรรมระดับโมเลกุลที่ เกี่ยวข้องกับอาการเปลือกแห้งในต้นยางพารา (Hevea brasiliensis. muell. arg);Molecular genetic analysis involving rubber tree (Hevea brasiliensis. Muell. Arg) bark necrosis syndrome

44. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กลุ่มโครงการโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

45. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกดอกไม้ใบยางพารา ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

46. รายงานการวิจัย การอบแห้งยางพาราแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์;DRYing Sheet Rubber by Tunnel Solar Dryer

47. รายงานการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอ

48. รายงานเรื่องการใช้ไม้ยางพาราทำไม้ขีดไฟ

49. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา;Decision making behaviors of para rubber farmers to use chemical fertilizers in Sadao district, Songkhla, Southern Thailand

50. มาตรการความร่วมมือด้านยางพาราระหว่าง 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) : ผลกระทบต่อระบบธุรกิจยางพารา

Recent Posts