มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 32 เรื่อง

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย

2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3

3. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3

4. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและห

5. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล

6. โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

7. รายงานการวิจัยเรื่องโครงการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากใบยางพารา

8. โครงสร้างธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9. รายงานการวิเคราะห์ความผันผวนของราคายางพารา

10. งานวิจัยการสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

11. วิจัยยางพารา

12. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองจากยางพาราเป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์

13. วิจัยยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

14. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพาราอิเลคทรอนิกส์

15. รายงานการวิจัยเรื่องยางพาราในเศรษฐกิจไทย : การสำรวจสถานะแห่งความรู้

16. การศึกษาเศรษฐกิจการแปรรูปไม้ยางพารา

17. สรุปสถานการณ์ยางพาราและกาแฟปี 2532 และคาดคะเนแนวโน้มปี 2533

18. รายงานวิจัยโครงการระบบการปลูกพืชเรื่องการศึกษาการปลูกพืชแซมยางพารา

19. การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทง

20. รายงานการสำรวจยางพารา 10 จังหวัดในเขตสำนักงานสาขาภาค 3

21. รายงานผลการศึกษาวิจัย ยางพารา

22. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 2

23. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา

24. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง : กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

25. รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของการลดค่าเงินบาท : ศึกษากรณีการส่งออก (ข้าวและยางพารา)

26. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

27. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

28. รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 : อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาง

29. การกรีดยางและทำยางแผ่นดิบ (ภาคใต้)

30. รายงานผลการสำรวจต้นทุนและรายได้จากการทำงานยางของกสิกรผู้ทำสวนยาง จังหวัดยะลา พ.ศ.2506

31. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชีวสังเคราะห์ของยางธรรมชาติในระดับโมเลกุล

32.การศึกษาความต้องการยาง

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts